Sokołowski Jan


  


Stopień/tytuł naukowy:

doktor habilitowany

Jednostka: 

Zakład Języka Rosyjskiego

E-mail:

-

Stanowisko:

emerytowany profesor UWr

Funkcje:

-Studia –  1970, w IFS pracował od  1970 – do 2015. Doktorat  Negatywa we współczesnym języku rosyjskim, 1977, habilitacja Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, 2001.

Zainteresowania: słowotwórstwo słowiańskie, konfrontacja gramatyczna języka macedońskiego i polskiego, język diaspory macedońskiej w Polsce, historia slawistyki.

Kierował Zakładem Języka Rosyjskiego (2008-2015) i Pracownią Macedonistyki (2010–2015). Od 1993 do 2003 sekretarz, od 2003 przewodniczący Komisji Językowej WTN. Koordynator projektu „Polski~macedoński. Konfrontacja gramatyczna”.

Organizacje: członek zagraniczny Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (2015), członek: Komitetu Słowianoznawstwa PAN (2011),Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Redaktor naczelny czasopisma: „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique” (2008–).Członek redakcji: „Forum Językoznawcze”, UŚ, „Rozprawy Kom. Jęz. WTN”, „Прилози” МАНУ, Skopie, Литературен збор, Skopie, „Славистички студии”,Skopie, „Studia Linguistica Polono-(Meridiano)slavica”, Skopie, „Folia Philologica-Macedono Polonica”. Był członkiem redakcji: „Slavica Wratislaviensia” i „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”.

Wyróżnienia: Nagroda III stopnia Ministra NSWiT (1983), Złoty Krzyż Zasługi (1992), Plakieta rektora UKiM w Skopiu (2007 i 2009), Медал „Блаже Конески”, MANU (2010), Medal 200 lat Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu (2011), Krzyż Solidarności Walczącej (2017).

W młodości czynnie uprawiał boks. Lubi obserwować ptaki.Monografie:

1. Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, Wrocław 2000, 247 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2228 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 110).

2. Negatywa we współczesnym języku rosyjskim. Studium semantyczne, Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1982, 116 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 566 ; „Studia Linguistica” ; 7,).


Redakcjа książek i czasopism, opracowania, wstępy:

1. Redaktor:] Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска, Македонски~Полски. Семантичка деривација на одбрани прасловенски корени, Редактор Ј. С о к о л о в с к и, Македонска Академија на науките и уметностите, Скопје 2019, ss. 171.

2. [Redaktor:] Zuzanna Topolińska, Polski ~ macedoński. Konfrontacja gramatyczna,10. Spirala ewolucji/Спирала на еволуција,Redaktor J. S o k o ł o w s ki, Wrocław 2017, 140 s.

3. [Słowo wstępne. Redaktor :] Język polski dziś i w przyszłości, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (60) (2010), s. 106–194.

4. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, 324 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127].

5. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2002, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2378 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 117), 346 s.

6. [Współredaktor:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107), 282 s.

7. [Oprac.:] Wybór tekstów rezjańskich, Wyboru dokonała Zuzanna Topolińska z: Materialien zur südslavischen Dialektologie und Etnographie. I. Resianische Tekste, teksty opracował Jan Sokołowski, [w:] J. N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 3, red. Z. Topolińska, Warszawa 1989, s. 257–281.

8. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 68 (2019), 244 s..

9. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 67 (2018), 244 s.

10. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 66 (2017) ,242 s .

11. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.65 (2016), 180 s.

12. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.64 (2015), 252 s.

13. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 63 (2014), 228

14. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 62 (2013), 210 s.

15. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.61 (2012), 202 s.

16. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”,t. 60 (2011), 186 s.

17. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t.59 (2010), 195 s.

18. [Redaktor:] „Rocznis.k Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. t. 58 (2009), 209 s.

19. [Redaktor:] „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, red. tomu W. Pianka, Jan Sokołowski, t. 57 (2008), 167 s.


Artykuły w czasopismach i monografiach:

1. Uwagi o znaczeniu słowiańskich przymiotników motywowanych wyrażeniem przyimkowym bez dna, „Prace Filologiczne” 2019 (LXXIV): s. 161–168.

2. Забелешки за динамика и стабилноста на зборообразувачкиот ситем на македонскиот јазик (во споредба со полскиот и со другите соловенски јазици), Зборник на трудови од меѓународната научна манифестација. македонситички денови во МАНУ, Ред. З.Тополињска, М.Марковиќ, С.Миленковска, Скопје 2019, с. 131-139.

3. Македонски и полски деминутиви во текстот – обид за конфронтација, (w:) XLIV меѓународна научна конференција на L меѓународниот семинар за македонски јазик, литераура и култура (17.06.2017018.06.2017 година во Охрид), Скопје 2018, s. 35-45. 

4. Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim), Z polskich studiów slawistycznych. Seria 13, tom 2, Językoznawstwo, Pod redakcją Zbigniewa Grenia,  Wydawnictwo naukowe UAM, Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018, Poznań 2018, s.325-335.

5. Од проблематиката на зборообразувањето на придавките мотивирани од предлошки изрази во македонскиот и во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици), (w:) Минатото на јазичниот свет – денес и утре. Зборник на трудовите од Меѓународната научна конференција, „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”  одржана на 15 и на 16 ноември 2017 година во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 2018,  s.  227-232.

6. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици) (w:) Folia Philologica Macedono-Polonica, 9-10, Зборник на трудови од македонско-полска научна конференција (одржана во Скопје на 15 и 16 јуни 2017 г. во рамките на Меѓународниот славистички собир), Уредник Л.Танушевска,  Скопје 2018, s.153-165.   

7. Uwagi o mechanizmach derywacji metaforycznej przymiotników w językach słowiańskich, „Славистички студии”, t. 18 , Skopje 2018, s. 159-168.

8. Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 613-620.

9. Kartka z historii slawistyki wrocławskiej (Władysław Kuraszkiewicz na Uniwersytecie Wrocławskim), [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza,  F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s.17-22.

10. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Bohemistyka”, 2008, [nr] 1–4, s. 427–430.

11. Dobra tradycja współpracy naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego z Macedonią trwa, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 2, 2015, s. 5-7.

12. Зборообразување во граматиката на Блаже Конески врз фонот на други граматики на словенските јазици,[w:] Поетиката, стилистиката и лингвистиката на текстовите од Блаже Конески во Корпусот Гралис/Poetik, Stilistik und Linguistik de Texte von Blaže Koneski im Gralis-Korpus, Graz 2013. s. 165-173.

13. Ke koncepcím srovnávacího popisu slovotvorných systémů slovanských jazyků, [w:] Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych, red. A. Kołodziej, M. Bańka-Kowalczyk, A. Nowakowska, Cerveny Kostelec 2013, s. 13–24.

14. Z historii językoznawstwa polskiego i słowiańskiego. Polacy i „Encyklopedia filologii słowiańskiej”, [w:] Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte. 28 linguistische Annäherungen an diachrone und synchrone Sprachbetrachtung, von J. Jarosz, S. M. Schröder, J. Stopyra, Wrocław 2013, , („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 3477 ; „Germanica Wratislaviensia” ; Varia 1), s. 267–282.

15. Медалот на Вроцлавскиот универзитет – јубиларно одличие – доделен на академик Зузана Тополињска за целокупното нејзино научно творештво, „Македонски јазик”, 44 (2013), s. 253–269. Współautor: M. Mirkulovska.

16. Meханизми на деминуција и хипокоризација во македонскиот и полскиот јазик врз фонот на другите словенски јазици, „Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica” (Cкопjе), 14.

17. Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2014, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2012, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 12), s. 177–187.

18. Język – naród – państwo w pracach Baudouina de Courtenay a niektóre koncepcje Krste P. Misirkova, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Скопjе), 37 (2012), 1–2, 281–297.

19. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик, [w:] Блаже Конески и македонски јазик, литература и култура, Скопје 2012, s. 293–308.

20. Околу антонимија во македонскиот и во полскиот јазик, [w:] XXXVIII научна конференција на XLIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 1415 јуни 2011). Лингвистика, Скопје 2012, s. 161–169.

21. Бесценет камен. Słowiańskie przymiotniki oparte na wyrażeniu przyimkowym bez ceny, „Прилози = Contributions”, Македонска академиja на науките и уметностите. Одделение за лингвистика и литературна наука (Cкопjе), 36 (2011), 1–2: Прилози посветени на академик Зузана Тополињска, s. 147–161.

22. Од проблематиката на деривацијата на словенските придавки со метафорично значење (придавки мотивирани од синтактички изрази), „Folia Philologica Polono-Macedonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 1959–2009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 2310.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (2225.10.2009), Скопје 2011, s. 49–57.

23. Полски ~ македонски. Граматичка конфронтација фундаментално дело од областа на конфронтативната лингвистика / Fundamentalne dzieło z językoznawstwa konfrontatywnego, „Folia Philologica Macedono-Polonica” 8: Педесет години на полонистиката во Македонија 19592009. Материали од Осмата полско-македонска научна конференција (Скопје 2310.2009) одржана во рамките на манифестацијата „Педесет години на полонистиката во Македонија” (2225.10.2009), Скопје 2011, s.671–673.

24. Од проблематиката на зборообразувачката синонимија во македонскиот јазик (во споредба со полскиот), [w:] XXXVI научна конференција на XLII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2425 август 2009). Лингвистика, Скопје 2010.

25. Ivan Kovalyk i słowotwórstwo słowiańskie, [w:] Мови та культури у новiй Європi: контакти i самобутнiсть. Збiрник наукових доповiдей, Київ 2009, s. 250–259.

26. Z historii kształcenia językowego dzieci macedońskich w Polsce, [w:] Tożsamość narodowa w społeczeństwie multietnicznym Macedonii : historia – kultura – literatura – język – media, red. M. Kawka, I. Stawowy-Kawka, Kraków 2008, s. 169–174.

27. Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Bohemistyka”, 2008, 14, s. 427–430.

28. Mechanizmy deminucji i hipokoryzacji w języku macedońskim i polskim na tle innych języków słowiańskich, [w:] Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, red. tomu Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2007, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 11), s. 211–219.

29. Z zagadnień językowych emigracji macedońskiej na Dolnym Śląsku, [w:] Migracje : dzieje, typologia, definicje, pod red. A. Furdala i W. Wysoczańskiego, Wrocław 2006,

30. Ze studiów konfrontatywnych nad semantyką przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. M. Balowski, W. Chlebda, Opole 2005, s. 609–614.

31. Z problematyki opisu konfrontatywnego deminutywów w języku macedońskim i polskim (na tle innych języków słowiańskich), [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład, red. M. Sarnowski, W. Wysoczański, Wrocław 2005, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2747 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 133), s. 339–344.

32. Z zagadnień polsko-macedońskiego słowotwórstwa konfrontatywnego, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127), s. 257–261.

33. Зборообразување во Граматиката на Блаже Конески, [w:] XXIX научна конференција на XXXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 1920 август 2002), Скопје 2003, с. 65–72.

34. Проектот на полско-мекедонската граматичката конфронтациjа на З. Тополињска и Б. Видоески и проблемите на словенското конфронтативно зборообразување, [w:] 70 години од истражувањата на Jозеф Обрембски во Македония, ред. Т. Вражиновски, Прилеп 2002, s. 149–157.

35. Kartka z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych, „Македонски jaзик”, 51–52 (2000–2001), [2001], s. 89–94.

36. Зборообразувачка проблематика во трудовите на Божидар Видоески, [w:] XXII научна конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, ред. М. Каранфиловски, Скопје 2001, s. 61–67.

38. Ze studiów nad derywacją przymiotników w językach słowiańskich, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, seria A i B, 3 (54), 2000 [2001], s. 40–45.

39. Uwagi o derywacji przymiotników w językach słowiańskich, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, red. L. Pisarek, J. Sokołowski, Wrocław 2000, („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107), s. 217–222.

40. Derywacja przymiotników od wyrażeń syntaktycznych z przyimkiem negacji w języku macedońskim i polskim, „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 4 (1996), s. 70–80.61. O białoruskich przymiotnikach z prefiksem „bez-”, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 19 (1993), s. 111–117.

41. Serbsko-chorwackie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1302 ; „Studia Linguistica” ; 15 (1992), s. 43–50.

42. Słoweńskie przymiotniki z prefiksem „brez-”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 35–43.64. Słowiańskie rzeczowniki paradygmatyczne motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1063 ; „Studia Linguistica” ; 13 (1991), s. 72–82.

43. O słowiańskich rzeczownikach z przedrostkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- ipołudniowosłowiańskich), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1020 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 49 (1990), s. 11–24.

44. Stopniowanie słowiańskich przymiotników z negacją, [w:] Zagadnienia kategorii stopnia w językach słowiańskich, t. 5, red. H. Orzechowska, Warszawa 1990, s. 111–120.

45. Niektóre zagadnienia teorii pisma w pracach Jan Baudouina de Courtenay, [w:] Jan Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4–7 IX 1979, red. J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk, Wrocław 1989, s. 321–327.

46. O negacji prefiksalnej w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim (Rzeczowniki z przedrostkiem „bez-”), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 16 (1989), s. 61–68.

47. Z badań nad słowiańskimi przymiotnikami paradygmatycznymi motywowanymi wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez”, [w:] II Spotkania językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii, red. S. Kochman, Opole 1988, s. 251–256.

48. Słowiańskie rzeczowniki z prefiksem „bez-”, [w:] Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988, red. J. Basara, Warszawa 1988, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 7), s. 407–417.

49. Słowiańskie przymiotniki paradygmatyczne, „Zbornik Matice srpske za slavistiku”, 35 (1988), s. 127–138.

50. Macedońskie przymiotniki z prefiksem „bez-”, „Македонски jaзик”, 38–39 (1988), s. 181–187.

51. Z zagadnień negacji prefiksalnej w językach słowiańskich, [w:] Słownictwo języków słowiańskich w aspekcie porównawczym, red. M. Łesiów, Lublin 1987, s. 185–194.

52. Słowiańskie negatywa rzeczownikowe z prefiksem nie-/ne-, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 14 (1986), s. 227–243.

53. Słowiańskie rzeczowniki motywowane wyrażeniem syntaktycznym z przyimkiem „bez-” (na materiale języków zachodnio- i południowosłowiańskich), „Македонски jaзик”, 36–37 (1985–1986), [1986], s. 137–151.

54. Poglądy Jana Baudouina de Courtenay w dziedzinie teorii pisma, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ;, 29 (1984), s. 41–55.

55. Ze studiów nad negatywami w językach południowosłowiańskich, „Studia Linguistica”, 8 (1983), s. 51–61. [AUW nr 645].

56. Słowiańskie negatywa z prefiksem ne-, [w:] Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy Kongres Slawistów w Kijowie 1983, red. M. Basaj, Warszawa 1983, (Z Polskich Studiów Slawistycznych ; 6), s. 405–415.

57. Niektóre problemy teorii pisma w ujęciu Jana Baudouina de Courtenay (z historii polskiej myśli lingwistycznej), „Славистички cтудии”, 3 (1983), s. 47–52.

58. Negatywa a nazwy negatywne, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 11 (1979), s. 259–268.

59. Kilka uwag o przymiotnikach zaprzeczonych w języku rosyjskim, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 447 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 16 (1979), s. 74–78.

60. O tłumaczeniu frazeologizmów rosyjskich na język polski, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 170 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 3 (1972), s. 87–96.


Tezy, noty:

1. [Tezy:] Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim), XVI међународни конгрес слависта/ XVI Международный съезд славистов/ XVI Congrès international des slavistes, Тезе и резимеи у два тома, Том 1, Језик, Београд 2018, s.143-144,

2. [Tezy:] Derywacja semantyczna i polisemia derywatów w języku polskim i macedońskim, XVI међународни конгрес слависта/ XVI Международный съезд славистов/ XVI Congrès international des slavistes, Тезе и резимеи у два тома, Том1, Језик, Београд 2018, s. 320.

3. [Tezy:] За феминативите и нивната употреба во полскиот и македонскиот јазик (врз фонот на другите совенски јазици), Апстракти на трудовите од меѓународната научна конференција „Јазикот и култура – состојби и предизвици” (6 и 7 ноември 2018 година), Скопје 2018, s.39,www.imj.ukim.edu.mk, dostęp 8.04.2020 r. godz. 16.00.

4. [Tezy:] Stopniowanie negatywów przymiotnikowych w językach słowiańskich, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 115.

5. [Tezy:] The Macedonian derivational system as compared with the system of other slavic languages, [w:] ХV Міжнародны з’езд славістаў (Мінск, Белорусь, 20–27 жніўня 2013 г.). Тезісы дакладаў у 2 томах, т. 1: Мовознаўства. Тематычныя блокі, Мінск 2013, s. 348.

6. [Tezy:] Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 149–150.

7. [Tezy:] Slavische Sprachwissenschaft an der Universität Breslau (1945–2010), [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, 4–7.10.2011 r. Streszczenia referatów = Internationale wissenschaftliche Konferenz Universität Breslau in der europäischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts, 4.–7.10.2011. Zusammenfassungen der Beiträge, oprac. tekstów J. Harasimowicz, J. Suleja; tł. A. Janiszewska, Wrocław 2011, s. 150–151.

8. [Tezy:] Механизмите на образување на деминутивите и хипокористите во македонски и во полскиот jазик врз фонот на другите словенски jазици, [w:] XIV Меѓународен славистички конгрес. Охрид, 10–16 септември 2008. Зборник резимеа, т. 1: Лингвистика, уред. С. Велковска, Скопjе 2008, s. 133.

9. [Tezy:] Јазикот и народот во делата на Jan Baudouin de Courtenay и на Крсте Мисирков, [w:] Меѓународен научен собир „Делото на Крсте Мисирков” по повод стогодишнината од излегувањето на книгата „За македонцките работи”. Резимеа, Скопје 2003, с. 21.

10. [Tezy:] Słowiańskie przymiotniki potencjalne z negacją, [w:] Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. Konferencja naukowa w Ustroniu Wlkp., 4–5 grudnia 1984 r., Łódź 1984, s. 35.

11. [Nota:] Profesor Zuzanna Topolińska wyróżniona medalem Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przegląd Uniwersytecki”, 2012, nr 3, s. 6.

12. [Nota:] ta:] Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Wyróżnienia dla UWr, „Przegląd Uniwersytecki”, 2010, nr 1, s. 18–19.

13. [Nota:] Jubileusz Profesora Antoniego Furdala, „Przegląd Uniwersytecki”, 2008, nr 10, s. 13–14.


Recenzje i sprawozdania:

1. [Rec.:] S. Fedorčuk, Russkie na Karafuto, Južno-Sachalinsk 1986, s. 128, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 3 (1999), s. 225–227.

2. [Rec.:] E. Stankiewicz, Baudouin de Courtenay a podstawy współczesnego językoznawstwa, Wrocław 1986, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 115–118.

3. [Rec.:] Dzieła Jana Baudouina de Courtenay w przekładzie na język serbsko-chorwacki (Jaн Бодуен де Куртене, Лингвистички списи, превео и приредио, Предраг Пипер, Нови Сад 1988, 241 s.), „Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1373 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 72 (1992), s. 133–135.

4. [Rec.:] Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures, Japanese Contributions to the Tenth Internatinal Congress of Slavists, Sofia, September 14–21, 1988, ed. by Japanese Association of Slavists, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1268 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 68 (1992), s. 110–113. Współautor: T. Poźniak.

5. [Rec.:] Documents russes sur la pêche et commerce russe en Norvège au XVIIIe siècle. Étude historique par Alf Grannes, Arnvid Lillehammer et Egil Pettersen, „Slavica Norvegica” 2, Oslo 1984, „Slavica Wratislaviensia”, 47 (1988), s. 95–97. [AUW nr 957].

6. [Rec.:] L. A. Novikov, Antonimija v russkom jazyke, Moskva 1973; „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 381 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 12 (1977), s. 158–161.

7. [Rec.:] L. Rojzenzon, A. M. Bušuj, Materialy k obščej bibliografii po voprosam frazeologii, vyp. 2, red. M. Kopylenko, Samarkand 1970, „Slavia Orientalis”, r. 22 (1973), nr 3, s. 412–414. Współautor: S. Kubów

8. [Spraw.:] Twory hybrydalne w językach i dialektach słowiańskich (Konferencja naukowa nt. Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, Lublin 10–11 maja 1984), „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 957 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 47 (1988), s. 104–109. Współautorzy: F. Czyżewski i J. Obara.

9. [Spraw.:] Pionierzy komparatystyki słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 904 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 44 (1987), s. 125–127.

10. [Spraw.:] Konferencja poświęcona gramatyce konfrontatywnej języków słowiańskich (Ustronie Wielkopolskie, 4–5 grudnia 1984 r.), „Slavia Orientalis”, r. 34 (1985), nr 3–4, s. 409–412.

11. [Spraw.:] Językoznawca macedoński gościem Instytutu Filologii Słowiańskiej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 684 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 29 (1984), s. 126.

12. [Głos w dyskusji nad:] B. Kreja, Słowotwórcze nawiązania polszczyzny do innych języków słowiańskich, [w:] XI Mezinárodný Zjazd Slavistov. Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k predneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 489–490.

13. [Głos w dyskusji nad:] А. Н. Горянов, М. Ю. Досталь, Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов, [w:] XI Mezinárodnrodný Zjazd Slavistov, Bratislava 30. augusta – 8 septembra 1993. Záznamy z diskusie k podneseným referátom, red. J. Dorul’a, Bratislava 1998, s. 581.


 Redakcja naukowa, opracowania, wstępy:

1. Wybór tekstów rezjańskich, Wyboru dokonała Zuzanna Topolińska z: Materialien zur südslavischen Dialektologie und Etnographie. I. Resianische Tekste, teksty opracował Jan Sokołowski, [w:] J. N. Baudouin de Courtenay, Dzieła wybrane, t. 3, red. Z. Topolińska, Warszawa 1989, s. 257–281.

2. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, [2]. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000, 282 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2191 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 107).

3. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 3. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. L. Pisarek i J. Sokołowskiego, Wrocław 2000[2001], s. 7. Współautor wstępu: L.Pisarek.

4. Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, 324 s. („Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 2611 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 127]. 

5. Słowo wstępne [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich, 4. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I. Łuczków i J. Sokołowskiego, Wrocław 2004, s. 8. Współautor wstępu: I. Łuczków.

6. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, red. tomu W. Pianka, J. Sokołowski, t. 57 (2008), 167 s.

7. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 58 (2009), 209 s.

8. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 59 (2010), 195 s.

9. Język polski dziś i w przyszłości, „Seminaria Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 9 (60) (2010), s. 106–194.

10. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 60 (2011), 186 s.

11. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 61 (2012), 202 s.

12. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 62 (2013), 210 s.

13. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 63 (2014), 210 s.

14. „Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique”, t. 64 (2015), 252 s.

15. Zuzanna Topolińska, Polski~macedonski. Konfrontacja (nie tylko) gramatyczna. Spirala ewolucji, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Wydawnictwo 2015, 138 s.


Nekrologi:

1. Atoni Furdal (1928- 2019) „Rocznik Slawistyczny. Revue Slavistique”, t. 68 (2019), s. 3-11.

2. Dr Rafał Kowalczyk (1972 – 2015), „Acta Universitatis Wratislaviensis”; No 3691, „Slavica Wratislaviensia)”, 162 (2016), s.155-157.

3. Božidar Vidoeski (1920–1998), „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 26 (2000), s. 173–175.


Tłumaczenia:

1. [Przekł:] Gjorge Iwanov, Mosty przyjaźni i współpracy. Macedonia- Polska. Wykład wygłoszony 4.12.2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Opublikowany (w):
1) „Przegląd Uniwersytecki”, Nr 1, Wrocław 2019, s. 15-19; 2) „Wschodnioznawstwo” 2019, Wrocław 2019, s. 13-22; 3) Przemówienia Gjorge Ivanova opublikowane zostało również pod tytułem ” Macedonia, Macedończycy, język macedoński. Dziękuję Polsko! (bez podania nazwiska tłumacza) w tygodniku „Wszystko co Najważniejsze” https://wszystkoconajwazniejsze.pl/gorge-iwanow-macedonia-dziekuje-polsko/ dostęp 29.04.2020r.

2. [Przekł.:] A. Grannes, Przegląd wariantowności morfosyntaktycznej w adiektywnym i imiesłowowym obiektowym określeniu predykatywnym w historii języka rosyjskiego i polskiego, „Acta Universitatis Wratislaviensis” ; No 1239 ; „Slavica Wratislaviensia” ; 64 (1991), s. 59–73.

3. [Przekł.:] K. Nikołajew, Rozstrzelani na Kołymie (losy Polaków w obozach Dalstroju), [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 345–352.

4. [Przekł.:] K. Nikołajew, Leon Chryniewiecki – pierwszy naczelnik Czukotki, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 78–83.

5. [Przekł.:] S. W. Leonczik, Polacy na południu guberni jenisejskiej – przeszłość i teraźniejszość, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 46–53.

6. [Przekł.:] B. P. Polewoj, Trzy pokolenia Kozyriewskich na wschodzie Syberii, [w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. A. Kuczyński, Wrocław 1999, s. 21–29.


Dyskusje:

1. Udział w dyskusji „Obrady okrągłego stołu” na temat  Miejsce i jakość slawistyki w obecnej strukturze studiów filologicznych (24 maja 2005 roku, tawerna „Mestwin”, (w:) „Slawistyka” No 10, Mistrz i Jego przyjaciele, Pod red. Marii i Artura Brackich, Gdańsk 2006,  s.185-211.


Wywiady:

1. 14.09.2000r. , wywiad dla Makedonsko Radio- Radio Skopje wyemitowany w programie Glas od Tatkovinata.

2. 4.12.2019 r. Wrocław, wywiad dla stacji MRT 1 w z okazji wizyty prezydenta Macedonii Gjorge Iwanowa na Uniwersytecie Wrocławskim. Wywiad wyemitowano 8.1.2. 2018 r. o godz. 19.30 w dzienniku telewizyjnym „Vesti”.

3. 5.05. 2018 r., Skopie, wywiad dla stacji Televizija 24. Wywiad wyemitowano w programie „Faktor magazin” https://www.youtube.com/watch?v=_U31ZJTyL7E

4. 22.10.2009 r., Skopie, wywiad dla MRT 1 z okazji 50-lecia polonistyki na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Skopiu. Wywiad na płycie DVD dołączony jest do książki „50 години на полонистиката во македонија”, 1959-2009, Скопје 2009.


Inne: 

Członkostwo w międzynarodowych radach redakcyjnych monografii:

1. XLV меѓународна научна конференција на Летна школа ма меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2019.

2. XLIV Меѓународна научна конференција на L меѓународен семинар за македонски јазик, литература и куклтура (17.6-18.6.2017 година во Охрид), Скопје 2018, 266 s.

3. Минатото на јазичниот свет – денес и утре. Зборник на трудовите од Меѓународната научна конференција, „Минатото на јазичниот свет – денес и утре” одржана на 15 и на 16 ноември 2017 година во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков”, Скопје 2018, 203 s.

4. XLIII Меѓународна научна конференција на XLIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и куклтура (25 јуни до 26 јуни 2016 година во Охрид), Скопје 2017, 410 s.

5. Меѓународен научен симпозиум Блаже Конески и македонски јазик, литература и култура (15-16 декември 2011 година - Скопје), Скопје 2012, 221 s.


Członkostwo w międzynarodowych komitetach organizacyjnych konferencji naukowych:

1. Меѓународна научна конференција (Скопје 13-14 ноември 2019 година) „Македонскиот јазик – извор на филолошки и на културолошки истражувања“„Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.

2. Меѓународна научна конференција „Јазикот и културата – состосби и предизвици” (6-7 ноември 2018 г.), „Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.

3. Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”. (15-16.11.2017), „Институт за македонски јазик Крсте Мисирков”, Скопје.Konferencje (2015-2020):

1. Меѓународна научна манифестација Македонистички денови (во чест на 20-та годишнината од смртта на акад. Божо Видоески) 16-18.05.2018. Македонска академија на науките и уметностите, Skopje. Referat nt. Забелешки за динамика и стабилноста на зборообразувачкиот ситем на македонскиот јазик (во споредба со полскиот и со другите соловенски јазици).

 
2. XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów, Belgrad, 20-27. 08.2018. Referat nt. Deminutywa w języku macedońskim i polskim w ujęciu konfrontatywnym (na szerszym tle słowiańskim.

3. Seminarium jubileuszowe z okazji 200-lecia powstania krakowskiej slawistyki, 22.10.2018 r. Referat nt. Krakowsko-lwowskie korzenie slawistyki wrocławskiej.

4. . XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Wrocław, 11-12.05.2018 r. Referat nt. Polskie odpowiedniki tłumaczeniowe macedońskich deminutywów i augmentatywów (na przykładzie powieści V. Maleskiego „Krosna”.

5. Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре”, одржана на 15 и 16 ноември 2017 година. Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков”, Скопје. Referat nt. Од проблематиката на зборообразувањето на придавки мотивирани од предлошки изрази во македонскиоти во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици).

6. X македонско-полска научна конференција (одржана во рамките на Meѓународниот славистички собир на 15-16 јуни 2017 г. во Скопје). Универзитет „Св. Кирил и методијво Скопје”. Referat nt. Од проблематиката на конфронтативниот опис на зборообразувачкиот систем на македонскиот и полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици).

7. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. Opis. Konfrontacja. Przekład”, Wrocław, 12-13.05.2016 r. Referat nt. Deminutywa w języku macedońskim i polskim (problemy mechanizmów derywacji i klasyfikacji).
Wykłady (2015-2020)


Wykłady (2015-2020):

1. Македонска академија на науките и уметностите. Научен и уметнички центар „Уранија” (Охрид). Wykład nt. „Околу проблематиаката на деминутивите во македонскиот и во полскиот јазик (врз фонот на другите словенски јазици)” (Wykład wygłoszony 12.07.2016 r. podczas uroczystości wręczenia dyplomu członka zagranicznego Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk,) .

2. Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Warszawa, Wykład nt. „Językoznawstwo słowiańskie na Uniwersytecie Wrocławskim (1945-2015)” (14.03.2016 r.).

3. Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Wykład nt. „Z dziejów polsko-macedońskich stosunków naukowych i kulturowych” (27.01.2015 r.).


Stypendia naukowe, seminaria językowe:

1. Stypendia

Leningradzki Uniwersytet Państwowy, 1.10.1973r. - 30.06.1974 r., (stypendium MNSWiT); Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w  Skopiu, 2.03.1980 r.- 31.05.1980 r. (stypendium MNSWiT);  Macedońska Akademia Nauk i Sztuk,  Skopie, 1987-1988 (trzymiesięczne stypendium przyznane przez Republikańską Komisję ds. Związków Kulturalnych z Zagranicą w Skopiu),  Macedońska Akademia Nauk i Sztuk,  Skopie, 2.08.2000-15.09.2000 r. (stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie).

Ponadto krótkie wyjazdy studyjne do następujących ośrodków: Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad (1980),   Institut za serbski  ludospyt,   Budziszyn (1985, 1986), Masarykova univerzita,  Brno (1985), Petersburski Uniwersytet Państwowy (1990, 2003), Slovenská akadémia vied, Bratysława, 1993,  Univerzita Karlova, Katedra českého jazyka, Praga,1999.

2. Udział w seminariach językowych

Семинар за македонски јазик, литература и култура, Ochryd (1978, 1980,1986, 1987, 1994, 1995, 1999, 2000,  2001,  2002,  2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015,  2017). Seminar slovenskego jezika, literature in kulture, Univerza u Ljubljani, Lublana (1985, 1986, 1992).