Galon-Kurek Krystyna

Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.

Jednostka:

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

Stanowisko:

Profesor zwyczajny

_________________________________________

Spis publikacji:

 

MONOGRAFIE:

1. Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939, Wrocław 1978, ss. 128.

2. Nad prozą Michała Lermontowa, Wrocław 1984, ss. 268.

3. Długi zmierzch. Psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego, Wrocław 1996, ss. 173.

ARTYKUŁY:

1. Mickiewiczowska koncepcja rosyjskiego romantyzmu, „Slavica Wratislaviensia” IX, 1976, s. 13-27.

2. Problem romantyzmu rosyjskiego w polskiej tradycji krytycznoliterackiej [w:] Tradycja i współczesność. Powinowactwa literackie polsko-rosyjskie, pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej i B. Stachiejewa, Wrocław 1978, s. 81-102.

3. Konstanty Majeranowski. Kartka z dziejów stosunków kulturalnych polsko-rosyjskich pierwszych dziesięcioleci wieku XIX, „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 5-24.

4. „Na wyżynach wolności…” (Z problematyki pobytu Piotra Wiaziemskiego w Krakowie), „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” VI, 1980, s. 5-24.

5. Malarski charakter percepcji świata w „Wadimie” Lermontowa, „Slavica Wratislaviensia” XX, 1980, s. 41-60.

6. Piotr Wiaziemski a tradycja kościuszkowska, „Slavia Orientalis” 1981, nr 3, s. 263-280.

7. Puszkinowska interpretacja ognia, „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 3-13.

8. „Skwoz’ tuman kriemnistyj put’ blestit…” (Motyw wędrówki w liryce Michała Lermontowa), „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 3-25.

9. Świat poetycki Konstantego Batiuszkowa, „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 3-28.

10. Kategoria „naszych czasów” w powieści Lermontowa „Księżna Ligowska” [w:] Powieść rosyjska XIX i XX wieku, pod red. S. Poręby, Katowice 1984, s. 7-27.

11. Z problematyki artystycznej „Bohatera naszych czasów” Michała Lermontowa („Dziennik Pieczorina” jako narzędzie i źródło samowiedzy), „Slavica Wratislaviensia” XXXIII, 1985, s. 29-56.

12. Mieszkańcy Krainy Czułości (Z problematyki antropologicznej rosyjskiej prozy sentymentalnej), „Slavica Wratislaviensia” XLI, 1987, s. 3-53.

13. Zapomniany protoplasta „dziwnych” bahaterów klasycznej literatury rosyjskiej („Rosyjski Werter” Michaiła Suszkowa), „Slavia Orientalis” 1988, nr 3, s. 515-528.

14. Aleksander I w poezji rosyjskiej (1801-1815), „Slavica Wratislaviensia” XLVII, 1988, s. 3-28.

15. „Stoss” Michała Lermontowa. Próba interpretacji [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, Warszawa 1988, s. 71-84.

16. Kategoria czasu w liryce Puszkina lat 1820-1824, „Przegląd Rusycystyczny” 1988, z. 2, s. 33-48.

17. „Bohater Wilna” (Piotr Wiaziemski a Jakub Jasiński), „Studia Polono-Slavica-Orientalia. Acta Litteraria” XI, 1988, s. 17-40.

18. Aleksander I w poezji rosyjskiej (1816-1825), „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 3-27.

19. Z zagadnień recepcji prozy Lermontowa w literaturze słowackiej („Człowiek z protezą” Jána Hrušovskiego a „Bohater naszych czasów”), „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 25-53.

20. Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku na warsztacie rusycystów polskich w latach 1946-1986, „Slavica Wratislaviensia” LV: Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987), 1990, s. 37-70.

21. „Listy podróżnika rosyjskiego” Mikołaja Karamzina a „Podróż młodego Anacharsisa do Grecji” J.-J. Barthelémy’ego [w:] Dziesięć wieków związków wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu. Cz.1: Literaturoznawstwo, pod red. J. Borsukiewicza, Lublin 1990, s. 43-65.

22. Piotr Wiaziemski a Michał Lermontow. Warunki i ograniczenia dialogu dwóch pokoleń, „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 35-65.

23. Лирическое „я” в поэзии П. А. Вяземского 1808-1825 гг., „Przegląd Rusycystyczny” 1990, z. 1-4, s. 15-23.

24. Русская панегирическая ода начала 19 века, „Litteraria Humanitas. Genologické Studié” I, 1991, s. 345-356.

25. O kontekście genetycznym „Biednej Lizy” Nikołaja Karamzina, „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1991, s. 3-23.

26. Z problematyki antropologicznej prozy Iwana Turgieniewa („Dziennik człowieka niepotrzebnego”), „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 13-31.

27. Kategoria maskarady w prozie fabularnej Aleksandra Puszkina, „Studia Rossica Posnaniensia” 21, 1991, s. 51-74.

28. Piotra Wiaziemskiego odkrywanie „ja” [w:] Problemy psychologizmu w literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1991, s. 45-55.

29. „Dasza, dziewczyna wiejska” Pawła Lwowa. (Kwestia ludowości w rosyjskiej prozie sentymentalnej), „Slavica Wratislaviensia” LXIX, 1992, s. 25-33.

30. „Sacra publica” w liryce Piotra Wiaziemskiego, „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 9-29.

31. Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), „Przegląd Rusycystyczny” 1992, z. 1-2, s. 5-17.

32. Z zagadnień kontekstu genetycznego wiersza Michaiła Lermontowa „Żagiel”, „Slavica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 19-31.

33. Rossica w pismach ks. Wincentego Kraińskiego, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 5-13.

34. Temat „rozkoszy stołu” w poezji rosyjskiej XVIII wieku, „Slavica Wratislaviensia” LXXIX, 1993, s. 31-44.

35. К вопросу о жанровой природе „Писем русского путешественника” Н. М. Карамзина, „Litteraria Humanitas. Genologické Studié” II, 1993, s. 279-286.

36. Środek i oś rosyjskiej Krainy Czułości [w:] Świat przedstawiony w dziełach pisarzy wschodnej Słowiańszczyzny, pod red. W. Wilczyńskiego, Zielona Góra 1994, s. 9-19.

37. Twórczość poetycka Piotra Wiaziemskiego w rusycystyce polskiej, „Slavica Wratislaviensia” LXXXVII, 1994, s. 57-73.

38. Kobieta w świecie poetyckiem Piotra Wiaziemskiego, „Opuscula Polnica et Russica” II, 1994, s. 51-63.

39. Z kart rosyjskiej werteriady. Aleksander Kłuszyn, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 5-11.

40. Rosjanin na rendez-vous („Obłomow” Iwana Gonczarowa) [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, pod red. K. Galon-Kurkowej i T. Klimowicza, Wrocław 1997, s. 71-79.

41. Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:] 50 lat nauki we Wrocławiu, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71. Współautorzy: T. Klimowicz, Ł. Kusiak-Skotnicka, T. Poźniak, M. Semkowowa, M. Ściepuro, J. Wołczuk.

42. Błazen z błyskiem prawdy w oku („Koniec starych czasów” Vladislava Vančury), „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 75-86.

43. Fatum, w cichym zakątku starej Pragi „oswojone” („Trzynasta komnata” Vladimíra Neffa), „Slavica Wratislaviensia” CXXV, 2004, s. 11-22.

44. Włoskie konteksty świata poetyckiego Nikołaja Ogariowa, „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, 2006, s. 17-45.

45. Modele macierzyństwa w trylogii powieściowej Iwana Gonczarowa, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 7, cz. 1, red. M. Bukwalt, T. Klimowicz, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wojtowicz, Wrocław 2007, s. 5-13.

46. Postać femme fatale w późnej prozie Iwana Turgieniewa („Wiosenne wody”), „Slavica Wratislaviensia” CXLVI, 2008, s. 7-22.

RECENZJE:

1. Проблемы романтизма. Сборник статей, cост. А. Гуревич, Москва 1971 [w:] „Slavia Orientalis” 1973, nr 1, s. 95-101.

2. Вопросы романтизма в советском литературоведении (Библиографический указатель, 1956-1968 гг.), ред. Н. А. Гуляев, Казань 1970 [w:] „Slavia Orientalis” 1973, nr 3, s. 403-404.

3. Эпоха романтизма. Из истории международных связей русской литературы, oтв. ред. М. П. Алексеев, Ленинград 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XII, 1977, s. 149-152.

4. Е. А. Маймин, О русском романтизме. Книга для учителя, Москва 1975 [w:] „Slavica Wratislaviensia”, XVI, 1979, s. 100-108.

5. N. Ejdelman, Łunin – adiutant Wielkiego Księcia Konstantego, przeł. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1976 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVI, 1979, s. 114-118.

6. Zwierciadło prasy. Czasopisma XIX wieku o literaturze rosyjskiej, pod red. B. Galstera, J. Kamionki-Straszakowej, K. Sierockiej, przy współudziale A. Piorunowej, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XVIII, 1979, s. 175-178.

7. H. Mazurek-Wita, Powieści Wasyla Narieżnego na tle prozy satyryczno-obyczajowej XVIII i początku XIX wieku, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 106-110.

8. Z. Mejszutowicz, Powieść obyczajowa Tadeusza Bułharyna, Wrocław 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXI, 1980, s. 110-113.

9. История романтизма в русской литературе. Возникновение и утверждение романтизма в русской литературе (1790-1825), oтв. ред. А. С. Курилов, Москва 1979 „Slavica Wratislaviensia” XXIII, 1982, s. 139-142.

10. От романтизма к реализму. Из истории международных связей русской литературы, oтв. ред. М. П. Алексеев, Ленинград 1978 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXII, 1982, s. 115-119.

11. Библиография литературы о М. Ю. Лермонтове (1917-1977 гг.), cост. О. В. Миллер, Ленинград 1970 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 97-98.

12. B. Mucha, Dekabryści, Warszawa 1979 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXV, 1983, s. 96-97.

13. В. Н. Баскаков, Пушкинский Дом, 1905-1930-1980 (Исторический очерк), Ленинград 1980 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXIX, 1984, s. 114-116.

14. Лермонтовская энциклопедия, глав. ред. В. А. Мануйлов, Москва 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXI, 1984, s. 107-108.

15. П. А. Вяземский, Сочинения, cоставление, подготовка текста, вступительная статья и примечания М. И. Гиллельсона, т. I-II, Москва 1982 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 109-112.

16. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy”. Studia Filologiczne 13, 1981 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XXXVI, 1985, s. 112-116. Współautorka: D. Wieczorek.

17. R. Wołoszyński, Polacy w Rosji, 1801-1830, Warszawa 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 112-115.

18. T. A. Kaczkowska, Struktura narracyjna prozy fabularnej Aleksandra Puszkina, Wrocław 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIV, 1987, s. 115-116.

19. На путях к романтизму. Сборник научных трудов, oтв. ред. Ф. И. Прийма, Ленинград 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLII, 1988, s. 75-78.

20. Н. Эйдельман, Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта, Москва 1984 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLII, 1988, s. 80-82.

21. W. Kowalczyk, Proza Mikołaja Karamzina. Problemy poetyki, Lublin 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 120-123.

22. D. Kšicová, Poéma za romantismu a novoromantismu. Rusko-české paralely, Brno 1983 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 123-126.

23. С. Ломинадзе, Поэтический мир Лермонтова, Москва 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” L, 1989, s. 117-120.

24. Лермонтовский сборник, oтв. ред. И. С. Чистова, Ленинград 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XLIX, 1990, s. 122-127.

25. С. А. Фомичов, Поэзия Пушкина. Творческая эволюция, Ленинград 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LIII, 1990, s. 129-134.

26. Новые зарубежные исследования творчества А. С. Пушкина. Сборник обзоров, глав. ред. Е. Ф. Трущенко, Москва 1986 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LVI, 1990, s. 124-130.

27. Z zagadnień rozwoju gatunków w literaturze rosyjskiej, red. J. Orłowski, Lublin 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXII, 1991, s. 107-112. Współautor: M. Ściepuro.

28. Z lubelskich studiów rusycystycznych. Od Michała Chieraskowa do Konstantego Fiedina, red. J. Borsukiewicz, Lublin 1988 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 117-123. Współautor: M. Ściepuro.

29. „Zeitschrift für Slawistik” 32, 1987, Heft 1): A. S. Pushkin – Studien und Quellen [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXIV, 1991, s. 125-130.

30. G. Giesemann, Die Strukturierung der russischen literarischen Romanze im 18. Jahrhundert, Köln-Wien 1985 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 90-92.

31. Ю. М. Лотман, Сотворение Карамзина, Москва 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 92-93.

32. Н. Н. Петрунина, Проза Пушкина (Пути эволюции), Ленинград 1987 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXVIII, 1992, s. 96-98.

33. Studia z literatury rosyjskiej i radzieckiej, pod red. E. Małek, Łódź 1989 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 118-122.

34. N. Ejdelman, Paweł I, czyli Śmierć tyrana, przeł. W. i R. Śliwowscy, Warszawa 1990 [w:] „Slavica Wratislaviensia” LXXIV, 1992, s. 124-127.

35. S. Schwarzband, История „Повестей Белкина”, Jerusalem 1993 [w:] „Slavica Wratislaviensia” XCVIII, 1997, s. 107-109.

KOMUNIKATY:

1. Tezy pracy doktorskiej „Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939”, „Biuletyn Polonistyczny” 1976, z. 1, s. 24-27.

2. Tezy pracy doktorskiej „Romantyzm rosyjski w polskich koncepcjach historycznoliterackich do roku 1939”, „Biuletyn Slawistyczny”, I, 1976, s. 132-134.

3. М. Ю. Лермонтов, На картину Рембрандта [w:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 15-17.

4. М. Ю. Лермонтов, Парус [w:] Problemy analizy tekstu literackiego. Materiały dla nauczycieli języka rosyjskiego, pod red. W. Gorczycy, Wrocław 1988, s. 18-19.

5. Tezy pracy habilitacyjnej „Nad prozą Lermontowa”, „Biuletyn Slawistyczny”, r. X-XI (1985-1986), 1988, s. 53-55.

6. Car Aleksander I w poezji rosyjskiej, 1801-1825, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 41 (1986, A), 1988, s. 12-14.

7. „Człowiek z protezą” Jána Hrušovskiego. Z zagadnień recepcji prozy Lermontowa w dwudziestowiecznej literaturze słowackiej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie” XXX (styczeń-grudzień 1986), 1988, s. 147-148.

8. Michał Lermontow, Bohater naszych czasów [w:] Zadania do lektury dla kl. II liceum i technikum, praca zbiorowa pod red. G. Wichary i T. Patrzałka, Wrocław 1989, s. 77-79. To samo: [w:] Zadania do lektury dla klasy II szkoły średniej, pod red. T. Patrzałka i G.Wichary, Warszawa 1992, s. 104-107.

9. Категория „я”, „мы”, „они” в лирике П. А. Вяземского [w:] VII Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы: Русский язык и литература в общении народов мира; проблемы функционирвания и преподавания, т. 2, Москва 1990, s. 28.

10. Samoświadomość poety sztambuchowego (Piotr Wiaziemski), [w:] Literatura a zabawa. O kulturze literackiej Rosji XVIII-XX wieku. Tezy międzynarodowej konferencji naukowej (Łódź, 3-5 VI 1991), Łódź 1991, s. 16.

11. Piotr Wiaziemski a Jakub Jasiński, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystawa Naukowego” 42 (1987, A), 1989, s. 7-9.

12. Z problematyki antropologicznej prozy Iwana Turgieniewa, „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 44-45 (1989-1990), 1992, s. 5-7.

13. Mistrz i przyjaciel. Prof. dr hab. Marian Jakóbiec (1910-1998), „Gazeta Wyborcza” (dodatek regionalny: Wrocław) 1998, nr 101, s. 14. To samo: „Przegląd Rusycystyczny” 1998, z. 1-2, s. 193-194.