Semków Milica


  


Stopień/tytuł naukowy:

profesor zw. dr hab.  

Jednostka: 

Zakład Serbistyki

E-mail:

-

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Funkcje:

-Prof. dr hab. Milica Semków (1942), doktorat 1973, Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa; habilitacja 1992, Słowiańska pieśń ludowa w Polsce w dobie romantyzmu. Tytuł profesora 2003.

Zainteresowania naukowe:  folklor słowiański w ujęciu porównawczym i w tłumaczeniach, historia literatury serbskiej XIX-XXI wieku, stosunki literackie polsko-jugosłowiańskie,translatologia.

Członkostwo: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe od 1996, przewodnicząca Wydziału I;

Komitet Słowianoznawstwa PAN od 2007,  przewodnicząca Sekcji Bałkanistycznej przy Komitecie Słowianoznawstwa PAN 2010-2015; Komisja Kultur Europejskich przy Wrocławskim Oddziale PAN ( 2010-2018). Udział w redakcji czasopisma „Prilozi za književnost, istoriju,  jezik i folklor” (Belgrad). Prace redakcyjne w “Slavica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis”,

Nagrody: Złoty Krzyż Zasługi – 1985, Odznaka Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Złota Odznaka Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – 2003, Nagroda Ministra za książkę, nagrody Rektora UWr, Medal Komisji Edukacji Narodowej 2010.

Na satysfakcję zawodową prócz działalności naukowej złożyło się również uruchomienie studiów serbistycznych na UWr. Osobistą satysfakcję przynoszą m.in: czynne i bierne pasje muzyczne, podróże i ogród.Publikacje

Monografie

            Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby  romantyzmu. „Slavica

                 Wratislaviensia”LXVII, Wrocław  1991, ss.307              

            Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa.   Acta Universitatis Wratislaviensis N°262,   

                „Slavica Wratislaviensia” V.  PWN Warszawa -  Wrocław 1975, ss.171

                      Rec. [rec.] S. Subotin [w:] Зборник Матице српске за књижевност и језик, књига

                                XXIV/2 за 1976, s. 371-374.

 

Redakcje (książek i czasopism)

        Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w biografię zebrane i

              uporządkowane przez córkę Milicę Jakóbiec – Semkowową. Wydawnictwo Uniwersytetu

              Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss.355

                    Rec. П.Буњак,  Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska. Wspomnienia i pamiętniki w

                           biografię zebrane i uporządkowane... „Славистика“, Књига XVI (2012) Београд

                            2012, s. 669-672

         Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie T.59/III - Słowiańszczyzna południowa, wstęp,

              opracowanie filologiczne pieśni i przysłów Milica Jakóbiec – Semkowowa.

              Współautorka wstępu E. Millerowa ,  Poznań 2001, ss.325

        Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Pieniądz. (red. z zespołem)  

               Slavica Wratislaviensia CXLIX Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

        „Slavica Wratislaviensia” CIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000

        „Slavica Wratislaviensia”  XCVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997

 

Artykuły w czasopismach

 

Српска романтичка поема – у потрази за домаћом епском формом. [w:] Z  polskich studiów

            slawistycznych. Seria 13, tom 1. Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka. Pod

            red. B. Zielińskiego. Poznań 2018, s. 101-110.

Poetyckie rozważania o starości ręką kobiecą spisane. Desanka – Urszula –  Elisaweta. Wielkie

              tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość. „Slavica Wratislaviensia” CLXIII,

              Wrocław 2016, s.711-727    

Песме Десанке Максимовић у Пољској. „Упоредна књижевност 5“ Српска

                књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно

               истраживање.[red.:] К. Видаковић – Петров. Београд 2016 s. 183-194

Bałkański tygiel kultur i konfesji z polskiej perspektywy widziany (XIX-XXI). W: Nauka w służbie

              człowiekowi Red. E. Dobierzewska – Mozrzymas i A. Jezierski. Studium Generale

              Universitatis Wratislaviensis Tom XX, Wrocław 2016, s.143-150

Od uspomena bezbrižnog letovanja do ratne traume. Slika južnoslovenskih krajeva u poljskim

              romanima poslednjih godina, Njegoševi dani 5, zbornik radova sa Međunarodnog naučnog

              skupa Nikšić 4-7. septembra 2013. godine, Filozofski fakultet, Nikšić, 2015, str. 215-223.

Bałkański tygiel kultur i konfesji w XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników

       „Slavica Wratislaviensia” CLXII (red. W. Wysoczański). Wrocław 2015, s.7-23

Заборављени пријатељ или реч о Александру Јаблоновском. [w:] „Прилози за

           књижевност, језик, историју и фолклор”. Књ. LXXX, 2014, s.3-12

Poeci serbskiego modernizmu w drodze na Parnas [u:] Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo,    

         folklorystyka : prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013 / red. L.

        Suchanek i K. Wrocławski. - Warszawa : Komitet Słowianoznawstwa  PAN, 2012. - (Z Polskich     

        Studiów Slawistycznych seria 12). s. 45-52.

Czy Królewicz Marko i jego pobratymcy byli bohaterami z krwi i kości?[w:] Wielkie  tematy kultury w 

            literaturach słowiańskich 9 Ciało. „Slavica Wratislaviensia”  CLIII,   [Red. A. Matusiak, Il.

            Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk,  J. Rysicz, A .Ursulenko], Wrocław 2011,

 1. 83-94

Stosunki międzykulturowe z perspektywy bośniackich Sefardyjczyków w zwierciadle literatury

             pięknej.[w:] Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język.Literatura. Kultura.

              BAŁKANY. nr 7 /2010, s.79-92

Czy bohaterowie jugosłowiańskiej epiki rycerskiej mogli być bogaci? [w:] Wielkie tematy kultury w

              literaturach słowiańskich 8 Pieniądz  „Slavica Wratislaviensia” CXLIX [Red. K. Chrobak,

 1. Filipek, M. Jakóbiec – Semkowowa, A. Matusiak, Ł. Skotnicka], Wrocław 2009 s.333-

               342

Weltschmerz po serbsku. „Прилози за књижевност, језик, историју и  фолклор 2009, књ.LXXV,

              s.45-55 toż.w: XV Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica « Słowiańszczyzna

              wobec idei i poszukiwań świata zachodniego », red. A.Bezwiński, Bydgoszcz2009, s.253-262

Послератни Београд у успоменама пољског слависте Марјана Јакубјеца. [Komentarz i wybór z:] 

              Marian Jakóbiec, Wspomnienia i dzienniki zebrane i uporzadkowane  „Прилози за

               књижевност, језик, историју и фолклор“ књ. LXXIII, Београд 2008, s.169-178

Starość w poetyckim zwierciadle Desanki Maksimović (współautorstwo: Jerzy Semków) [w:] Wielkie

               tematy kultury w literaturach słowiańskich 7 cz.2, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII [Red.

               zbiorowa], Wrocław 2007 s.119-128

  Rytm prozy i inne wyzwania translatorskie w polskich tłumaczeniach  opowiadań Lazy Lazarevicia.

               „Slavica Wratislaviensia” CXXXV, red. T. Klimowicz  Wrocław  2006, s.47-56

Portret w tradycyjnych ramach. Kobiety w opowiadaniach Lazy Lazarevicia.[w:] Wielkie tematy 

           kultury w literaturach słowiańskich 4.„Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica

          Wratislaviensia nr CXXII  pod red .A. Paszkiewicz i Ł. Kusiak-Skotnickiej. Wydawnictwo

          Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.155-161. Zob. też: Лазаревићеви портрети

          жена [w:] Научни састанак слависта у Вyкове дане. 31/2, Београд 2003, s.129-135.

Pejzaż liryczny Jovana Dučicia.”Slavica Wratislaviensia” CXVI red.T.Poźniak Wrocław 2002 s.117-

                 124.

Świat kultury w poezji modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa Šantić). Zbornik

              Matice Srpske za slavistiku”, Novi Sad, 52/1997, s.237-247, Zob.też: Świat   kultury w poezji   

             modernistów serbskich (Jovan Dučić, Milan Rakić, Aleksa  Šantić).„Slavica Wratislaviensia”

             CIX red. M.Jakóbiec – Semkowowa Wrocław  2000, s.59-71.

Узypпaтop нa cцeни (Димитpиje Caмoзвaнaц и Шћeпaн Maли) “Pиjeч. Чacoпиc  зa нayкy o

               jeзикy и књижeвнocти” [Никшић] III/1 (1997), s.11-18  Zob. też: Uzurpator na scenie

              (Dymitr Samozwaniec i Szczepan Mały).„Pamiętnik Słowiański” XLVII/XLVIII, 1997/1998,

               s.71 - 84.

Kształt artystyczny prozy poetyckiej Jovana Dučicia. „Slavica Wratislaviensia”  XCVIII, red.

 1. Jakóbiec – Semkowowa, Wrocław 1997, 75-83.

Literackie portrety kobiet w opowiadaniach Ivo Andricia.  Slavica Wratislaviensia  LXXXIV,

             red. K. Galon-Kurkowa, Wrocław 1995, s.43-51

Ekwiwalencja przekładu wobec kontekstu historycznego, religijnego i  obyczajowego oryginału.

            Polskie przekłady „Górskiego wieńca” Petara Njegoša.  Slavica Wratislaviensia LXIX, red.

 1. Galon-Kurkowa, Wrocław 1992, 81-87.

Z zagadnień poetyki przekładu serbskiej liryki ludowej. Slavica Wratislaviensia LVI, red. F. Sielicki,

             Wrocław 1991, s. 81-92

O romantycznym przekładzie i parafrazie pieśni ludowej (Józef Bohdan Zaleski). Slavica

             Wratislaviensia XLIX, Red. L. Pisarek, Wrocław 1990, s.81-91

Dalmatyńskie echo odsieczy wiedeńskiej. Slavica Wratislaviensia XXXIX, Red.T. Poźniak, Wrocław 

             1986, s.75-87

Nieznany przekład Lermontowa. Slavica Wratislaviensia XVI, red. M. Jakóbiec,  Wrocław 1979, s.61-

     70

O przekładach epiki południowosłowiańskiej w Polsce w dobie romantyzmu. Próba  ustalenia metod.

        „Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia” XIV, red. M. Jakóbiec,  Wrocław

         1978, s.65-84

 Kazimierz Brodziński - pionier folklorystyki słowiańskiej w Polsce. Acta  Universitatis

           Wratislaviensis, Prace Literackie XV, Wrocław 1973, s.39-53

  Przodkowie i potomkowie Ostapa Bondarczuka (Problem chłopa - inteligenta w  literaturze polskiej

          okresu romantyzmu). Acta Universitatis Wratislaviensis, « Prace Literackie” X, Wrocław 1968,

           s.81-109 (współautorstwo z Mieczysławem Inglotem)

  Roman Zmorski jako znawca i tłumacz ludowej poezji serbskiej.  „Prace Literackie”  VII,   Wrocław

           1965, s.61-97.

  Próba nowego odczytania  „Poganki” Narcyzy Żmichowskiej. Acta Universitatis

      Wratislaviensis,  Prace Literackie V, Wrocław 1963, s.67-83 (współautorstwo z Aleksandrą

       Zamorską) 

 

Artykuły/rozdziały w monografiach i tomach zbiorowych

 

Serbski poemat romantyczny wobec tradycji rodzimej i obcej. [w:] Nowoczesność i tradycja. 50

          lat Instytutu Filologii Słowiańskiej. Tom jubileuszowy. Red. E. Komisaruk, I. Malej.

          Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2019, s.27-46

Stefan Mitrov Ljubiša i njegov  rodni kraj u poljskim očima. [w:] Књижевно дјело 

           Стефана Митрова Љубише у свом времену и данас (1878-2018).Црногорска

           Академија Наука и Умјетностки. Научни скупови Књига 151. [red.] Р. В.

           Увановић. Подгорица 2019  s….

Приповедачки покушаји Бранка Радичевића. [w:] Форме приповедања у  српској књижевности.            

              Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 46/2, Београд 2017, s. 355-364.

Ко је Обилић у Ненадићевом „Роману у Обилићу” [w: ] Књижевна традиција и српска

          књижевност 20.века.  Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 45/2, Београд 2016,

          s.17-26

Niespokojne noce romantyków bałkańskich [w:] Noce romantyków. Literatura –  kultura – obyczaj.

               Red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel. UNIVERSITAS, Kraków 2015, s.357-366.

Владичине ноћи у европском романтичарском контексту [w: ] Петар Други Петровић Његош.

             Двјеста година од рођења (1813-2013) Црногорска Академија Наука и Умјетности.

             Научни скупови. Књига 125, Ред. Р. В. Ивановић. Подгорица 2014,  s. 237-244  

Петар Петрович Његош у пољским уџбеницима и у универзитетској настави. [w: ] Његош у

             своме времену и данас. Научни  састанак  слависта у Вукове дане. T. 43/2, Београд 2014,

 1. 47-54

Od misji do fascynacji. Relacje polskich jezuitów z bałkańskiego tygla kultur i konfesji. [w: ]XVII

             Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica. Sacrum świata wschodniego i zachodniego

             w kulturze Słowiańszczyzny.Red.A.Bezwiński, Bydgoszcz 2014, s.155-170

Sarajevo’s Sephardim and Ashkenazim in a Literary Miror of Thair Own and Foreign

             Authors [w:] A. Kupny, I. Olszewska (red.) Ashkenazim and Sephardim: a European

            Perspektive. Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2013,s.41-56

Дучић исти а време другачије. [w:] Развојни токови српске поезије. Научни

                састанак слависта у Вукове дане. T. 42/2, Београд 2013, s.327-337

O czym śnili bohaterowie słowiańskiej ludowej epiki bohaterskiej [w:] Ukraińskie Transgresje

            XX-XXI wieku / Українські  трансгресії  XX-XXI століття. Red. A. Matusiak. Wrocław –

            Lwów 2012, s.72-80

Piękne nic. [w:] Nie tylko o pocztówkach : szkice dedykowane Profesorowi

              Pawłowi Banasiowi / red. S. Bednarek, J. Jackowski. - Warszawa : Wydaw.

              "Korporacja Polonia", 2011. - S. 114-117 : il.

„Кроз пустињу и ...“  Колико има Сјенкјевича у српској прози последних дана

                [w:] Српска књижевност и европска књижевност. Научни састанак слависта

                у Вукове дане. T. 40/2, Београд 2011, s.507-513

Забавна, магична, смртоносна. Слика и фукција књиге у савременом српском

                 роману. [w:] Књижевност и култура. Научни састанак слависта у Вукове

                 дане. Red.zbiorowa, T.39/2, Београд 2010, s.627-633.

Aksiološke dileme Ljiljane Habjanović-Đurović,[w] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena.

                Zbornik radova, priredili D. Ajdačić, P. Lazarević Di Djakomo, Beograd

                SlovoSlavia 2010, s. 501-514

Атомизација света и/или форме?(О „Разликама“Горана Петровића) [w:] Место приповетке у

             српској књижевност. Научни састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 38/2,

             Београд 2009, s .361-368

Стварна и нестварна жена у Дучићевим песмама [w:] Књижевност и  стварност. [w:]Научни

             састанак слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T.37/2, Београд 2008, s.289-298

 Wielokulturowość i asymilacja. O sarajewskich Sefardytach według powieści Gordany Kuić [w:]

               Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do  postmodernizmu i

               postkolonializmu, redakcja naukowa B.Zieliński. Wydawnictwo  Naukowe UAM, Poznań

              2008, s.169-179

  Отаџбина у песмама Јована Дучића – од Косова до „Личких мученика“. [w:] Научни састанак

             слависта у Вукове дане. Red.zbiorowa, T. 36/2, Београд 2007, s.287-295

  Врсте хумора у Лазаревићевим приповеткама. [w:] Хумористичка и сатирична традиција у

             српској књижевности. Научни састанак слависта у Вукове дане. [Red. zbiorowa], T.

             35/2, Београд 2006, s.213-220

  Współczesna proza serbska w poszukiwaniu wartości. Powieści Ljiljany Habjanović-Djurović: od

            radykalnego feminizmu do hagiografii i apokryfu.[w:] „XIV Musica Antiqua Europae

            Orientalis. Acta Slavica. Red.A.Bezwiński, Bydgoszcz 2006, s.325-336

   Поезија Десанке Максимовић у Пољској [w:] 110 година полонистике у Србији. Зборник

             радова (red. P.Bunjak), Београд 2006, s.155-164

   Приповетке Лазе Лазаревића у пољским преводилачким радионицама. [w:]

                   Научни састанак слависта у Вукове дане. T. 34/2, Београд 2005 , s.141-150

    Дучићев сонет [w:] Прижимање жанрова у српској књижевности. Научни састанак слависта

                   у Вукове дане. T. 33/2 Београд 2004 s.171-177

  Poeci serbskiego modernizmu w poszukiwaniu sacrum [w:] XIII Musica Antiqua Europae

             Orientalis, Słowiańszczyzna wobec sacrum w kulturze świata Wschodniego i Zachodniego.

             Red. A. Bezwiński.  Bydgoszcz 2003, s.133-146

 Лазаревићеви портрети жена [w:] Српска приповетка. Научни састанак слависта у Вyкове

             дане. T.31/2  Београд 2003, s.129-135.

Pesnički program Jovana Dučića - podražavanje ili samostalnost.[w:]Спркска књижевност у

               контексту европске књижевности. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe дaнe. 30/2,

               Бeoгpaд 2002, s. 397-405

Бoг и ђaвo y пecмaмa Joвaнa Дyчићa [w:] Српска књижевност и Свето писмо. Нayчни cacтaнaк

              cлaвиcтa y Вyкoвe данe. 26/1, Бeoгpaд 1997, 439 - 447.

Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego [w:]

       50 lat nauki we Wrocławiu, pod  red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1997, s. 61-71.   

      Współautorzy: K. Galon–Kurkowa, T. Klimowicz, Ł. Kusiak–Skotnicka, T. Poźniak, M.

             Ściepuro, J. Wołczuk.

 Шта су Пољаци пре сто година знали о српској књижевности?  [w:] Сто годинa полонистике

             у Србији Зборник радова. red. G. Jovanović, Београд 1996, s. 169-175

 О песмама у прози Јована Дучића [w:] Почеци и развојмодерне српске лирике. Нayчни cacтaнaк

             cлaвиcтa y Вyкoвe  данe,  T.24/2 Бeoгpaд, 1995, s. 143-149.

 Kocoвcкa биmкa y пoљcкoj књижeвнocти. [w:]   Kocoвcки бoj y eвpoпcкoj књижeвнocти. 

              Бeoгpaд 1994, 173-181.

 Трагови српских сеоба и изгнанстава у пољској књижевности  [w:] Сеобе и  изгнанства у

              југословенским књижевностима [w:] Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe,  Т.20/1

             Бeoгpaд 1991, s. 283-288

 Z dziejów ukraińskiej ballady ludowej w Polsce („Oj, ne chody, Hryciu...” –  przekłady i prześpiewy)

             [w:] IX Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Slavica. Słowiańskie Bałkany oraz

            Słowiańszczyzna Wschodnia wobec tradycji kulturowej  Europy Zachodniej. (Spotkanie

            Wschodu i Zachodu).Red. A. Bezwiński. Bydgoszcz 1991, 169-181.

 Пољски одјеци косовског боја [w:] Косовски бој у књижевном и културном наслеђу [w:]     

            Косовски бој у књижевном и културним наслеђу Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe

            данe,  T.19/1 Бeoгpaд 1991, s. 523-531

Питање пољских преводаГорског вијенцаП.П.Његоша.  [w:] Његошево песничко дело

           Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe,  Т.18/2 Бeoгpaд 1990, s. 329-336

 O przekładach wschodniosłowiańskich pieśni ludowych w Polsce w dobie  romantyzmu [w:] Dziesięć

          wieków związków Wschodniej Słowiańszczyzny z kulturą Zachodu I. Red. J. Borsukiewicz.  

           Lublin 1990, s.147-161          

Питање поетике превода српских народних лирских песама у Пољској у доба романтизма [w:]

             Нивои еквивалентности у превођењу. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y Вyкoвe данe, Т.17/5

             Бeoгpaд 1988, s. 463-473

 Aspekte der Übertragung serbischer Volksdichtung ins   Polnisch   in der Romantik „Zeitschrift für

            Slavistik”, [Berlin] Band 33, 1988, s.670-680.

  Српска народна балада у пољским преводима у доба романтизма [w:] Проблеми жанра у

            писменом преводу. Нayчни cacтaнaк  cлaвиcтa y Вyкoвe данe, Т.12/3 Бeoгpaд 1983, s. 193-

            203

  Теорија и пракса превода српске народне песме у Пољској у доба романтизма. [w:] Проблеми

             превођења са српскохрватског и на српскохрватски. Нayчни cacтaнaк cлaвиcтa y

             Вyкoвe данe, T.11/3 Бeoгpaд 1982, s.167-176

   Życie kulturalne studentów Uniwersytetu Wrocławskiego[w:] Uniwersytet Wrocławski  1945-1970,

             Red. W. Floryan. Wrocław 1970, s.367-389

 

Recenzje

 З. Бојовић, Историја дубровачке књижевности. Београд 2014. „Slavica Wratislaviensia CLXIV,

              Wrocław 2017, s.179-183

 1. I. Czamańska, J. Leśny, Bitwa na Kosowym Polu (1389) Poznań 2015Прилози за књижевност,

              историју, језик и фолклор“ књига осамдесет прва, Београд 2015 s. 228-229

 Д. Дорошенко, Словянський  світ у його минулому й сучасному  „Прилози за књижевност,

            историју, језик и фолклор“ књига седамдесет друга, свезка 1-4. Београд 2007,  s. 205-206.

 1. D. Gil, Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności,

           Kraków 2004 „Pamiętnik Słowiański” LV, rok 2005, zeszyt 2, s.137-144

 1. Kornhauser Wątki polskie w literaturze serbskiej i chorwackiej [rekonesans], Kraków 1993,

           „Pamiętnik Słowiański” XLIII 1993, Wrocław 1995, s.171-173                    

Slawiści ukraińscy na Międzynarodowym Kongresie w Bratysławie (Mystectwo,  etnohrafija  i folklor

           slawjanśkych narodiw.Red. O. Fedoruk, Kyjiw 1993), „Literatura Ludowa”1994 4/5, s.128-130

Pieśni ukraińskie (rec.: Ukraijinśki narodni pisni w zapysach Zoriana Dołengi  Chodakowśkoho,

           Uporiadkuwannja, tekstołohiczna interpretacija i komentari  O. I .Deja. Kyjiw 1974),

           „Literatura Ludowa” nr 3/1976, s.59-64

 1. Czajka Bohaterska epika ludowa Słowian Południowych Wrocław 1973. „Literatura Ludowa” nr

            2/1975, s.49-51

 1. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa 1970

                Acta Universitatis Wratislaviensis, “Studia o Książce” II, Wrocław 1970, s.293-300      

Ukrajinśka narodna poetyczna tworczist’, (red. M. Rylski, Kyjiw 1965.  „Slavia Orientalis” Rocznik

               XVII nr 4, s.520-525

 1. Pieścikowski, Poeta - tułacz. Biografia literacka Romana Zmorskiego. Poznań 1964. „Pamiętnik

               Literacki” 1966,  z.2, s.612-619

Romantyczna Julia (rec.: T. Gospodarek Julia Molińska – Wojkowska 1816-1851. Prace      

            Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego , S.A, nr 82 – Ossolineum Wrocław 1962. „Odra”

             1963,  nr 1, s.97-99

 

 

Sprawozdania

Slawistyczny zeszyt „Ruchu Literackiego”, Slavica Wratislaviensia LVII, Wrocław 1991, s.116-

                  117.

Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

                   „Pamiętnik Literacki” 1967 z.1, s.311-317

 

Hasła i komunikaty

Slobodan Ż. Marković (1928-2015) [nekrolog]. „Slavica Wratislaviensia” CLXII (red.

 1. Wysoczański). Wrocław 2015, s.157-158

Przedwojenna Macedonia we wspomnieniach polskiego slawisty [Wstęp i wybór z książki:

         Marian Jakóbiec, Z daleka i z bliska… Wrocław 2009] w: „Прилози. Contributions.”

         Македонска академија на науките и уметностите. Отделеније за лингвистика и

         литературна наука XXXV 1. Скопје 2010 s.189-195

***

Moniuszko i koncerty wielkopostne „Przegląd Uniwersytecki” Nr 1 [2/3] /2019 (226) s.47

Koncert Noworoczny „Przegląd Uniwersytecki” Nr 2/2019 (226) s. 22

Pasja według św. Mateusza w Oratorium Marianum „Przegląd Uniwersytecki” Nr 2/2018 (222),

                  s.26-27

 Chór Gaudium ekumenicznie „Przegląd Uniwersytecki” Nr 3/218/2017 s.14

 Gaudium i rozśpiewana Europejska Stolica Kultury „Przegląd Uniwersytecki” Nr 5/215/2016 s.17

 Listopad z muzyką „Przegląd Uniwersytecki” Nr 4/205/2014 s.9-10

 

        Skrypty

Literatura serbska i chorwacka. Antologia tekstów, cz. I. Teksty zestawiła Milica

               Jakóbiec – Semkowowa.. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

                1994, ss.172

Literatura powszechna dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

              Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu. Wydawnictwo Uniwersytetu

               Wrocławskiego, Wrocław 1984, ss.21

Antologia tekstów poetyckich. Materiały pomocnicze do nauki przedmiotu „Wybrane

                zagadnienia literatury powszechnej” dla studentów Zaocznego Studium

                Bibliotekoznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978,

                 ss.99

Wybrane zagadnienia z literatury powszechnej dla Zaocznego Studium

              Bibliotekoznawstwa. Przewodnik metodyczny do nauki przedmiotu. Wydawnictwo

              Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976, ss.19; wyd. II - Wrocław 1977

 

    Promotorstwo w przewodach doktorskich

                Marta Chaszczewicz – Rydel (2012)

                Magdalena Ślawska (2012)

                Katarzyna Konieczna  (2012)

                Magdalena Grzymajło (2010)              

                Anna Ursulenko (2008)               

                Miłosz Bukwalt (2002)

                Małgorzata Filipek (1999)

                Magdalena Koch (1997)

 

    Udział w przewodach i postępowaniach awansowych

            Recenzje w przewodach doktorskich:

               Tetyana Studentowa (UWr 2015)

               Sylwia Wojtowicz (UWr 2004)

           Udział w przewodach habilitacyjnych           

               Ewa Szperlik (UAM 2020)

              Tomasz Derlatka  (UW 2016)

               Izabela Lis – Wielgosz  (UAM, 2014)

               Lilla Moroz – Grzelak  (UW, 2012)

               Magdalena Koch  (UWr 2008)

               Dorota Gil  (UJ 2005)

               Bogusław Zieliński  (UAM 1998)

         Recenzje w postępowaniu o tytuł profesora                                    

              Dorota Gil  (UJ, 2019)

              Lech Miodyński  (UŚ,2012)