OFICJALNA STRONA CZASOPISMA "SLAVICA WRATISLAVIENIA" - http://swr.wuwr.pl//

Czasopismo naukowe „Slavica Wratislaviensia” ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Jego twórcą i założycielem był profesor Marian Jakóbiec. Początkowo pismo służyło prezentacji dorobku naukowego wrocławskiej rusycystki w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa Z biegiem lat czasopismo otworzyło swoje łamy również dla badaczy slawistów reprezentujących inne ośrodki akademickie.

Obecnie w czasopiśmie regularnie ukazują się publikacje wybitnych slawistów z czołowych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, m.in. z Chorwacji, Czech, Japonii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy i Włoch, co sprzyja upowszechnianiu wiedzy w obiegu międzynarodowym.

Jednym z dwóch głównych obszarów refleksji naukowej jest w czasopiśmie historia literatur słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem literatury rosyjskiej, ukraińskiej, serbskiej, chorwackiej, białoruskiej, czeskiej, słowackiej i bułgarskiej w aspekcie syntetycznym i analitycznym, a także badania porównawcze oraz dotyczące recepcji poszczególnych literatur słowiańskich w Polsce.

Drugi obszar obejmuje badania językoznawcze. W czasopiśmie publikowane są artykuły analityczne, dotyczące poszczególnych języków słowiańskich, zarówno w ujęciu opisowym, jak też historycznym. Osobną grupę tworzą prace językoznawcze o charakterze porównawczym, socjolingwistycznym oraz z zakresu translatologii (także w ujęciu kulturologicznym).

Istotną częścią zawartości pisma jest dział recenzji omawiających i oceniających aktualne publikacje naukowe z zakresu filologii słowiańskich oraz dział sprawozdań z ważniejszych wydarzeń życia naukowego, zwłaszcza konferencji międzynarodowych.

Oprócz zróżnicowanych tematycznie numerów czasopisma wydawane są też tomy monotematyczne: literaturoznawcze ("Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich") oraz językoznawcze ("Wyraz i zdanie w językach słowiańskich"), w których publikujemy aktualne treści o wysokiej jakości naukowej.

„Slavica Wratislaviensia” posiada ugruntowaną pozycję w świecie naukowym, w znaczący sposób przyczynia się do integracji ośrodków slawistycznych z różnych krajów, co ma duże znaczenie dla rozwoju nauki i wydatnie umacnia rangę rodzimego ośrodka slawistycznego.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Slavica Wratislaviensia" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH). Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals egzemplarze czasopisma są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest). Czasopismo indeksowane jest także na listach Index Copernicus.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Półrocznik. Format B5

 

 

The “Slavica Wratislaviensia” journal, founded by Professor Marian Jakóbiec, has been published continuously since 1969. Initially, it was to present the results of literary and linguistic research carried out by Wrocław scholars specialising in Russian studies. With time the journal opened itself also to Slavonic scholars representing other universities.

Today the journal regularly publishes papers by eminent Slavonic studies specialists from leading Polish and foreign universities – e.g. from Croatia, the Czech Republic, Japan, Lithuania, Germany, Russia, Serbia, Switzerland, Ukraine and Italy – contributing to international circulation of knowledge.

One of the two main fields on which authors published by the journal focus their attention is the history of Slavonic literatures, particularly Russian, Ukrainian, Serbian, Croatian, Belarusian, Czech, Slovak and Bulgarian, in its synthetic and analytical aspects, as well as comparative studies and those concerning the reception of the various Slavonic literatures in Poland.

The second field encompasses linguistic research. The journal publishes analytical articles dealing with the various Slavonic languages, in both descriptive and historical terms. Another group of articles is made up of linguistic papers focusing on comparative, sociolinguistic and translation studies (also with reference to culture studies).

An important part of the journal is its review section discussing the latest scholarly publications dealing with Slavonic studies as well as the section containing reports on important academic events, especially international conferences.

In addition to issues tackling a variety of topics, we also publish monographic issues – devoted to literature (“Grand cultural themes in Slavonic literatures”) and linguistics (“The word and the sentence in Slavonic languages”) – with high quality scholarly contents.

“Slavica Wratislaviensia” enjoys a well-established position in the academic world, contributing significantly to the integration of Slavonic research centres from various countries, which is of considerable significance to the development of scholarship and enhances the stature of Wrocław Slavonic studies.

Abstracts of articles published in “Slavica Wratislaviensia” can be found in the Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) database and in The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (on the basis of an agreement between Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego [Wrocław University Press] and CEJSH). Thanks to an agreement with the MLA Directory of Periodicals issues of “Slavica Wratislaviensia” are also sent to Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Basic version of the journal: printed

Biannual publication

Format: B5

ISSN: 0137-1150