Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Serbistyki i Kroatystyki.
gab. 215, tel. (71) 375 45 65

E-mail:

malgorzata.filipek [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Literatura serbska XX i XXI wieku, zagadnienia przekładoznawstwa, polsko –południowosłowiańskie oraz południowosłowiańsko-iberyjskie związki kulturalne i literackie.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. Literatura serbska w Polsce międzywojennej, Wrocław 2003, ss. 150.

Recenzje:
1. A. Modelska, „Pamiętnik Słowiański”, t. LIV, zeszyt 1, (2004), ѕ. 128-132.

2. Б. Стојановић, „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 2004, књ LХХ. Прикази и критике”, Филолошки факултет, Београд 2004, ѕ. 311-313; taż: „Зборник Матице српске за славистику. Прикази”, 67/2005, Нови Сад, ѕ. 195-197.

 


 

 

Artykuły:

1. Obraz stosunków rodzinnych w opowiadaniu Ivo Andricia „Portret rodzinny”, „Slavica Wratislaviensia” LXXXIV, 1995, s. 53-59.

2. Ludzie i wojna w opowiadaniu Miodraga Bulatovicia „Największa tajemnica świata”, „Slavica Wratislaviensia” XCII, 1996, s. 99-108.

3. Шпанија у путописима Милоша Црњанског „У земљи тореадора и сунца” [w:] Cрпска аутобиографска књижевност, red. З. Бојовић, Зборник МСЦ, 27/1, Београд 1998, ѕ. 345-352.

4. Problem samotności w świetle utworu Miodraga Bulatovicia „Płacz za przyjaciółmi”, „Slavica Wratislaviensia” CV, 1999, s.117-127.

5. Poezja Jovana Dučicia w Polsce międzywojennej, „Slavica Wratislaviensia“ CIX, 2000, s. 71-86.

6. Powieść serbska w Polsce w okresie międzywojennym, „Slavica Wratislaviensia“ CXII, 2001, s. 63-72.

7. Србија и српска књижевност у Пољској између два светска рата, „Филолошки преглед” XXIX, 2002, 1, s. 79-88.

8. Impresje iberyjskie Ivo Andricia, „Slavica Wratislaviensia“ CXXII, 2003, s. 217-222.

9. Српска приповетка у Пољској до Другог светског рата [w:] Српска приповетка, red. Љ. Суботић, Зборник МСЦ, 31/2, Београд 2003, ѕ. 319-325.

10. Hiszpańska wojna domowa w tekstach Miloša Crnjanskiego „U Španiji 1937“, „Slavica Wratislaviensia“ CXXVI, 2004, s. 59-69.

11. Српска књижевност у пољској периодици ХХ века [w:] Српска књижевност и балканске књижевности. Историја и историчари српске књижевности, red. З. Бојовић, Зборник MСЦ, 32/2, Београд,2004, s. 253-262.

12. Шпански грађански рат у репортажама Милоша Црњанског „У Шпанији 1937” [w:] Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и поетичке промене у савременој српској књижевности, red. З. Бојовић, Зборник МСЦ, 33/2, Београд 2004, s. 431-440.

13. Pejzaż duchowy Hiszpanii w prozie Jovana Dučicia [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 5, pod red. I. Malej i Z. Tarajło-Lipowskiej, Wrocław 2004, s. 163-171.

14. Визија Шпаније у делу Растка Петровића, [w] Развој нове српске књижевности. Српска књижевност и култура у Европи током 19. и 20. века. Српска књижевност и стране књижевности у светлу компаративистичких истраживања. Слика других култура у српској књижевности 19. и 20. века, Зборник МСЦ, 34/2, Београд 2005, ѕ. 279-291.

15. Андрићева слика Пољске, [w] 110 година полонистике у Србији. Зборник радова, Славистичко друштво Србије, Београд 2006, ѕ. 147-154.

16. Pomiędzy rzeczywistością a wizją. Hiszpańskie fascynacje Rastka Petrovicia, [w] „Pamiętnik Słowiański” , t. LVI, zeszyt 1, Kraków 2006, s. 79-97.

17. Сремчев роман «Поп Ћира и поп Спира» код Пољака, [w] Хумор и сатира у српској књижевности, Зборник МСЦ, 35/2, Београд 2006, ѕ. 235-244.

18. ,,Nox macrocosmica” albo Marka Risticia rozważania o sztuce, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, t. 7, cz. 2, pod red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, M. Maciołek, A. Matusiak, S. Wójtowicz, Wrocław 2007, s. 129-142.

19. Један погледна српску стварност у роману «Сузни крокодил» Милоша Црњанског, [w:] Књижевност и стварност, уред. З. Бојовић, К. Тодоровић, „Зборник МС” 36/2, Београд 2007, ѕ. 423-433.

20. Успомене на Шпанију у прози Јелене Димитријевић ,,Седам мора и три океана. Путем око света'', ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', уред. З. Бојовић, књ. 73, св.1-4, Београд 2008, стр. 33- 44.

21. Српска књижевност на страницама пољског часописа ,,Kamena'' (1933-1993), [w] Изучавање словенских језика, књижевности и култура као инословeнских и страних. Зборник реферата. Међународни симпозијум посвећен 130-годишњици Катедре за руски језик и књижевност и 60-годишњици Славистичког друштва Србије (Београд, 3-5 јун 2008), приред. Б. Станковић, Београд 2008, c. 341-347.

22. Стварност и визија у «шпанским сонетима» Танасија Младеновића, [w] Књижевност и стварност 2, Зборник МСЦ, red. З. Бојовић, 37/2, Београд 2008, стр. 323-334.

23. Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury. ,,Powieść o Londynie”, czyli obcość oryginału a obcość przekładu, [w] Przekłady Literatur Słowiańskich. Wybory translatorskie 1990-2006, t.1, pod red. B. Tokarz, Katowice 2009, s. 165-180.

24. Ivo Andrić i świat malarstwa Goi, [w] ,,Slavica Wratislaviensia” CXLVIII, pod. red. K. Galon-Kurkowej, Wrocław 2009, AUW No 3112 , s. 125-140.

25. Питање граница у приповеткама Гордане Ћирјанић, [w] Место приповетке у српској књижевности. Доситеј Обрадовић и Европа, Зборник МСЦ, уред. З. Бојовић, 38/2, Београд 2009, стр. 329-340.

26. Od pieniędzy…do nędzy, czyli dzieje rosyjskiego arystokraty w ,,Powieści o Londynie” Miloša Crnjanskiego, [w] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, pod. red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLIX, Wrocław 2009, AUW No 3114, s. 407-417.

27. Španija u prozi Gordane Ćirjanić, [w] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, priredili D. Ajdačić, P. Lazarević di Đakomo, SlovoSlavia, Beograd 2010, s. 515-532.

28. Шпанска култура у «Писмима из Шпаније» и «Новим писмима из Шпаније» Гордане Ћирјанић, [y] Књижевност и култура, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 39/2, Београд 2010, стр. 635-648.

29. Petar II Petrović Njegoš i Crna Gora u delu Miloša Crnjanskog, [u] Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Modeli i inkarnacije dijaboličnog principa u književnim tekstovima i kulturama južnoslovenskih socijalnih zajednica. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Savremeni crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoševa politička misao i nacionalna ideologija. Balkanski nacionalizmi XX vijeka, Međunarodni naučni skup Njegoševi dani 2 (Cetinje 27-29. avgust 2009), Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2010, s. 77-88.

30. Hiszpania w powieściach Gordany Kuić, [w] ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор”, књ. LXXVI, Филолошки факултет, Београд 2010, c. 31-44.

31. Između ideologije i autobiografije. Španski građanski rat (1936-1939) u književnoj viziji Gordane Ćirjanić, [u] Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Ideološki kodovi u književnom tekstu. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njegoševo doba. Crnogorski jezik i drugi južnoslovenski jezici. Njegoš u istoriografiji. Istoriografija i politika, Međunarodni slavistički skup Njegoševi dani 3. Zbornik radova (Nikšić 1-3.09. 2010), Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2011, s. 189-200.

32. Koloryt pogranicza serbsko-tureckiego w polskich przekładach prozy Borisava Stankovicia, [w] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 2: Formy dialogu międzykulturowego w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2011, s. 215-233.

33. W słońcu areny. Obraz korridy w literaturze serbskiej, "Slavica Wratislaviensia" CLVI, pod red. K. Kusala, Wrocław 2012, s. 7-24.

34. Гордане Ћирјанић поглед на Андалузију, [w:] Acqua Alta. Међународни зборник радова. Медитерански пејзажu у модерној српској и италијанској књижевности/Paesaggi mediterranei nelle letterature italiana e serba del Novecento, Институт за књижевност и уметност, Београд 2013, с. 683-698.

35. Igre sa identitetom u pripoveci Gordane Ćirjanić ,,Put ka savršenstvu“, [w:] Njegoš i intertekstualna komunikacija s njegovim djelom. Književni tekst i identitet. Njegošev jezik i južnoslovenski jezici u Njuegoševo doba. (Re)standarizacijski procesi u crnogorskom jeziku i drugim južnoslovenskim jezicima. Crna Gora i velike sile u Njegoševo doba. Istoriografija o jugoslovenskim ratovima 1991-1995. godine, Njegoševi dani 4 . Zbornik radova (Međunarodni naučni skup, Kotor 31. avgusta - 3 septembra 2011. godine), Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić 2013, s. 279-288.

36. Слика Иберијског полуострва у делу Војислава Илића, [w:] Развојни токови српске поезије, Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 42/ 2, Београд 2013, с. 229-239.

37. U zemlji belih kuća i crnih bikova: utisci iz Španije Miodraga Kujundžića, "Serbian Studies Research", Vol.4, No 1 (2013), s. 51-65.

38. Stereotyp mężczyzny wprzekładzie «Opowieści o mężczyznach» Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 4, Cz. 1: Stereotypy w przekładzie artystycznym, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2013, s. 73-88.

39. Przekład powieści Gordany Kuić ,,Zapach deszczu na Bałkanach“ wobec oryginału, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 5, cz. 1: Wzajemne związki między przekładem a komparatystyką, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 184-199.

40. Борбе с биковима у српској књижевности, Serbian Studies Research, No 1, vol.6, god.6, Novi Sad 2015, s. 137-150.

41. Obraz ojczyzny w polskich przekładach poezji Miloša Crnjanskiego, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T.6, cz.1: Wolność tłumacza wobec imperatywu tekstu, Katowice 2015, s. 120-132.

42. Гордана Ћирјанић и дело Милоша Црњанског, [у:] Књижевна традиција и српска књижевност 20. века. књижњвноисторијско знање и изазови новог миленијума (национални, регионални, континентални контекст), Научни састанак слависта у Вукове дане, Зборник МСЦ, 45/2, Београд 2016, с. 311-321.

43. Књижевно дело Милоша Црњанског у пољском културном простору, [у:] Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интертекстуална истраживања, уред. др Кринка Видаковић – Петров, Институт за књижевност и уметност, Београд 2016, с. 127-138.

44. Hiszpania w poezji Tanasija Mladenovicia, [w:] Czytać, wędrować, być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, pod red. M. Bogusławskiej, J. Goszczyńskiej, J. Šuler-Galos,  Warszawa 2016, s. 237-251.

45. Milki Lučić wrażenia z podróży do Hiszpanii, [w:] Słowianie w podróży. T. 2, Literatura / pod red. Mašy Guštin i Natalii Wyszogrodzkiej-Liberadzkiej, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 213-228.


 

 

Recenzje:

1. M. Sibinović, Slovenski impulsi u srpskoj književnosti i kulturi, Beograd 1995 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ XCVIII, 1997, s. 119-122.

2. F. Presa González, Historia de las literaturas eslavas, Madrid 1997 [w:] Мundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, red. Piotr Sawicki, Roberto Mansberger Amorós, „Estudios Hispanicos“ VIII, 2000, s. 160-165. Współautor: B. Baczyńska.

3. K. Pieniążek, Twórczość poetycka A. B. Šimicia. Z problemów chorwackiego ekspresjonizmu, Poznań 2000 [w:] „Slavica Wratislaviensia“ CXVI, 2002, s. 145-148.

4. M. Polić-Bobić Hrvatska-Španjolska. Kulturno-povijesne veze / Croacia-España. Relaciones históricas y culturales, Zagreb 2001 [w:] España en Europa. Historia, contactos, viajes, „Estudios Hispánicos” XI, 2004, s.247-252.

5. Przekłady Literatur Słowiańskich, Tom 1, Część I. Wybory translatorskie 1990-2006, pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2009, [w] ,,Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор'', књ. 75, Филолошки факултет, Београд 2010, с. 205-206.


 
Prace redakcyjne:

1. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VIII. Pieniądz, pod. red. K. Chrobak, M. Filipek, M. Jakóbiec-Semkowowej, Ł. Kusiak-Skotnickiej, A. Matusiak, ,,Slavica Wratislaviensia” CXLIX, Wrocław 2009, AUW No 3114, ss. 567.

2. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły 2, pod red. Małgorzaty Filipek, Ilony Gwóźdź-Szewczenko, Joanny Kuli, Anny Paszkiewicz, Jadwigi  Skowron, ,,Slavica Wratislaviensia" CLXI, Wrocław 2015, ss. 412.


 
Zestawienia:

1. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T.1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 259-283 (współautorka Katarzyna Majdzik).

2. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii w latach 1990-2006, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T.1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (1990-2006), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2012, s. 286- 350 (współautorka Katarzyna Majdzik).

3. Bibliografia przekładów literatury serbskiej w Polsce  w roku-2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich, T.1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich ( 2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 259-283. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

4. Bibliografia przekładów literatury polskiej w Serbii  w roku-2013, [w:] Przekłady literatur słowiańskich. T.1. cz. 3. Bibliografia przekładów literatur słowiańskich (2013), pod red. Bożeny Tokarz, Katowice 2014, s. 286- 350. [Współautorka Katarzyna Majdzik].

5. Komentarz do ,,Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku”, [w:] Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 6.cz. 2. Bibliografia  przekładów literatur słowiańskich (2014), Katowice 2015, s. 145-149.

Wydział Filologiczny