Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Dydaktyki
gab. 108, tel. tel. (71) 375 45 83

E-mail:

danuta.pytel-pandey [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Językoznawstwo konfrontatywne, szczególnie badania dotyczące aktów mowy funkcjonujących w języku polskim, rosyjskim i niemieckim.
_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

1. System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego. Konfrontacja socjolingwistyczna, Wrocław 2003, ss. 254.

Recenzja:

  • Beata Račinska: Orbis Linguarum, Vol. 27, Wrocław 2004, s.428- 430.

 


 

Skrypt:

1. Skrypt z języka niemieckiego, Wrocław 2002, ss. 184. Współautorki: M. Adamska–Poszwa, A. Klepacz, D. Kraj–Kwiecińska.


 

Tezy referatu:

1. Данута Пытел – Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и пусском языках, Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник тезисов и резюме. МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, с.119- 120.

2. Danuta Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] Księga streszczeń referatów zgłoszonych na VI Międzynarodową Konferencję Naukową „W kręgu języków i kultur” 1-2 czerwca 2017r. Warszawa, red. nauk. Jan F. Nosowicz i Anna Jaroch, Wydawnictwo Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie, Warszawa 2017, s. 21.


 

Artykuły:

1. Danuta Pytel – Pandey, Wpływ przemian społeczno–politycznych na tworzenie i funkcjonowanie form adresatywnych w XX wieku na przykładzie języka rosyjskiego i niemieckiego, ,,Orbis Linguarum” 20, 2002, s.195–206.

2. Danuta Pytel – Pandey, Klasyfikacja i reguły użycia form adresatywnych współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego, Slavica Wratislaviensia CXXVI, Wrocław 2004, s.119 – 128.

3. Danuta Pytel – Pandey, Pronominalne bezdystansowe formy adresatywne języka rosyjskiego i niemieckiego, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 4, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. I.Łuczków i J.Sokołowskiego, Slavica Wralislaviensia, CXXVII, Wrocław 2004, s.225 – 231.

4. Danuta Pytel – Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 5, Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M.Sarnowskiego i W.Wysoczańskiego, Slavica Wratislaviensia CXXXIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s.311 – 317.

5. Danuta Pytel –Pandey, Dyrektywy języka niemieckiego i rosyjskiego – rodzaje żądań [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 6, Opis, konfrontacja, przekład, Slavica Wratislaviensia CXLVII, Wrocław 2008, s. 353-358.

6. Данута Пытел – Пандей, Социолингвистический анализ адресатных форм семейной титулятуры, употребляемых в современном немецком, польском и пусском языках, Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных. Сборник докладов, ред. Боголюб Станкевич, МАПРЯЛ Международный Симпозиум посвященный 130-летию Кафедры русского языка и литературы и 60-летию Славистического общества Сербии, Белград 3-5 июня 2008, Белград 2008, с.298-304.

7. Danuta Pytel –Pandey, Dyrektywy języka rosyjskiego i niemieckiego: prośba, żądanie, nakaz [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 7. Opis, konfrontacja, przekład, pod red. M.Sarnowskiego i W. Wysoczańskiego , Slavica Wratislaviensia CL, Wrocław 2009, s. 227- 232.

8. Danuta Pytel-Pandey, Dyrektywne akty mowy – klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji, Slavica Wratislaviensia, CLIV, Wrocław 2011, s.149- 158.

9. Danuta Pytel- Pandey, Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie, Slavica Wratislaviensia, CLVI, Wrocław 2012, s.151- 158.

10. Danuta Pytel- Pandey, Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności, Slavica Wratislaviensia, CLVII, Wrocław 2013, s.117- 125.

11. Dyrektywne akty mowy w Nowym Testamencie, Studia wschodniosłowiańskie, tom 13, rok 2013, Białystok 2013, s.95-104.

12. Danuta Pytel-Pandey, Komunikacyjna charakterystyka aktów rady, ostrzeżenia i groźby, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład, Slavica Wratislaviensia CLIX, Wrocław 2014, s.357-366.

13. Danuta Pytel-Pandey, Realizacja kategorii grzeczności w dyrektywnych aktach mowy języka rosyjskiego, [w:] Komunikacja międzyludzka. Leksyka. Semantyka. Pragmatyka IV, pod red. E.Komorowskiej i K.Kondzioły – Pich, Szczecin 2016, s.308- 317.

14. Danuta Pytel-Pandey, Akty agresji językowej na przykładach z języków polskiego i rosyjskiego, [w:] Slavica Wratislaviensia, CLXII, Wrocław 2016, s.103-110.

15. Danuta Pytel-Pandey, Niegrzeczność jako sposób na realizację intencji komunikacyjnej nadawcy (na przykładzie języka rosyjskiego), "Slavica Wratislaviensia" CLXIV, 2017, s. 131-142.

16. Danuta Pytel-Pandey, Jak skutecznie obrazić współrozmówcę? Komunikacyjne taktyki obrazy, [w:] Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9, "Slavica Wratislaviensia" CLXV, Wrocław 2017, s. 329-338.

17. Danuta Pytel-Pandey, Współczesne rosyjskie reguły zachowania językowego w świetle zachodnioeuropejskich reguł grzecznościowych, [w:] W dialogu języków i kultur, t.6, red. A. Jaroch, J.F. Nosowicz, Warszawa 2017, s. 347-358.

18. Danuta Pytel-Pandey, Taktyki agresji językowej na przykładzie języków rosyjskiego i polskiego, [w:] Słowa i ludzie – ludzie i słowa. Językowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, pod red. Katarzyny Kondzioły-Pich i Anny Pięcińskiej, Szczecin 2018, s. 137-147.

19. Danuta Pytel-Pandey, Obraz współczesnej Rosji i Rosjan (na podstawie informacji dla turystów podawanych przez zachodnie biura podróży), [w:] Słowianie. Kultura. Język. Wybrane zagadnienia z języków, literatur i kultur słowiańskich i germańskich, pod red. Doroty Dziadosz i Agnieszki Krzanowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 167-187.

20. Danuta Pytel-Pandey, Źródła niepowodzeń współczesnej komunikacji językowej, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 167-184.


 

Recenzje:

1. L. Pisarek, Речевые действия и их реализация в русском языке в сопоставлении с польским (экспрессивы), Wrocław 1995 [w:] „Orbis Linguarum” 5, 1996, s. 345–347.

2. B. Konopielko, Русский язык делового общения. Коммерческая корреспонденция, Wrocław 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 6, 1997, s. 350–351.

3. ,,Convivium”. Germanistisches Jahrbuch. Polen 1996, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 7, 1997, s. 213–215.

4. H. Granatowska, I. Danecka, Как дела?, cz. 1, Warszawa–Wrocław 1996 [w:] „Slavica Wratislaviensia” CI, 1998, s. 165–166.

5. I. Łuczków, Wyrażanie imperatywności w języku rosyjskim i polskim, Wrocław 1997 [w:] „Orbis Linguarum” 11, 1998, s.257–259.

6. R. Rathmayr, Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der russischen Sprache und Kultur, Köln–Weimar–Wien 1996 [w:] „Orbis Linguarum” 12, 1999, s. 302–305.

7. J. Sokołowski, Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej, Wrocław 2000 [w:] „Orbis Linguarum” 23, 2003, s.343–345.

8. I. Kabyszewa, K. Kusal, Rosyjski język biznesu w 30 dni, Berlin–Monachium–Warszawa-Wiedeń–Zurych–Nowy Jork 2003 [w:] „Orbis Linguarum” 25, 2004, s. 426–428.

9. Krzysztof Kusal, Rosyjsko – polski słownik homonimów międzyjęzykowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, 190s.; opublikowana w: Orbis Linguarum, Vol. 27, Wrocław 2004, s. 430- 432.

10. Jolanta Miturska – Bojanowska, Rosyjskie i polskie rzeczowniki polisemiczne w aspekcie kategorii liczby, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 464 (DXXXVIII), Szczecin 2003, 185 s. ; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CXXXI, Wrocław 2004, s.137 – 138.

11. Roman Gawarkiewicz, Akty mowy a kompetencja językowo – komunikacyjna uczniów polskich w języku rosyjskim i niemieckim, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, 397 (CDLXXI), Szczecin 2001, 201s. ; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CXXXI, Wrocław 2004, s. 139 – 140.

12. Natalia Kowalska, Dora Sławicz, Repetytorium z języka rosyjskiego, Wyd. Skrypt, Warszawa 2005, 270 s.; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CXXXIX, pod red. Ł. Kusiak – Skotnickiej, Wrocław 2006, s. 139 -140.

13. B.Chlebda, I.Danecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, 256 s.; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CXLVIII, Wrocław 2009, s.200- 201.

14. J.Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 214s.; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CXLVIII, Wrocław 2009, s. 201 –203.

15. Irina Kabyszewa, Krzysztof Kusal, Korepetycje domowe. Język rosyjski. Langenscheidt, Warszawa 2009, 319 s.; opublikowana w: Orbis Linguarum, Vol.36, Hrsg. von E.Białek, E.Tomiczek, W.Ucherek, Dresden- Wrocław 2010, s.458- 461.

16. Maria Kossakowska- Maras, Magdalena Mierzwa, Знакомимся с Россией, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, ss.179.; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CLIV, Wrocław 2011, s.183- 184.

17. Lesław Cirko, Akceptacja w komunikowaniu się. Między preskryptywizmem a permisywizmem, Oficyna Wyd. ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, ss.297.; opublikowana w: Slavica Wratislaviensia, CLIV, Wrocław 2011, s.184- 187.

18. Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss.251 [w:] Slavica Wratislaviensia, CLVI, Wrocław 2012, s.218- 220.

19. Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Część II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ss.253 [w:] Slavica Wratislaviensia, CLVI, Wrocław 2012, s.220- 221.

20. Albina Gołubiewa, Walentyna Czeczuga, Paulina Węcławiak, Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ss.536 [w:] Slavica Wratislaviensia, CLVII, Wrocław 2013, s.159- 160.

21. Barbara Chlebda, Irena Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego Część III, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss.217 [w:] Slavica Wratislaviensia, CLVII, Wrocław 2013, s.161- 162.

22. Małgorzata Borek, Uczucia i emocje w rosyjskich i polskich metaforach. Aspekt lingwistyczny, Katowice 2012, ss.271, [w:] Slavica Wratislaviensia, CLX, Wrocław 2015, s. 138-140.


 
Sprawozdanie:

1. Danuta Pytel-Pandey, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ХХ Славистические чтения памяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова”zorganizowanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w dniach 12-14 września 2018 roku, [w:] „Slavica Wratislaviensia” CLXIX, pod red. Ewy Komisaruk i Andreya Babanova, Wrocław 2019, s. 191-192.

Wydział Filologiczny