Konsultacje

Stopień/tytuł naukowy:

doktor

Jednostka:

Zakład Ukrainistyki
gab. 305, tel. 71 375 45 55

E-mail:

anna.ursulenko [na] uwr.edu.pl

Stanowisko:

adiunkt

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienie tradycji (ze szczególnym uwzględnieniem tradycji ludowej) w ukraińskiej refleksji kulturologicznej XIX -XXI w; proces ewolucji ukraińskiej tożsamości kulturowo-narodowej; stereotypy i uprzedzenia międzykulturowe. Aktualnie w centrum uwagi znajduje się szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem gatunku utopii, antyutopii i dystopii w literaturach Europy Środkowo-Wschodniej.

_________________________________________

Spis publikacji:

 

Monografia:

Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej : na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 207 s.


 
Artykuły:

1. Folklor w dyskursie tożsamościowym w ukraińskiej refleksji kulturologicznej XVIII-XIX wieku, „Slavica Wratislaviensia” CXLIII, Wrocław 2007, s. 35-42.

2. К вопросу о функционировании русского языка в контексте современной ситуации Украины (коммуникативный аспект) – тезисы [w:] Славянский мир – общность и многообразие: материалы международной научно-практической конференции, Коломна, 22-24 мая 2007, ч.2, s. 83-85. Współautorstwo: M. Chmelevskij

3. Русский язык в украинском контексте [w:] Россия и славянский мир. История, язык, культура, ред. В. Викторович, А. Мазуров, Москва 2008, s. 369-383. Współautorstwo: M. Chmelewskij.

4. Współczesna ukraińska tożsamość narodowa wobec tradycji (w publicystyce Wasyla Łyzanczuka) [w:] Wokół problemów historii. Studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich, pod red. A. Woźniak, Lublin 2008, s. 331-343.

5. Современная украинская языковая ситуация (коммуникативный аспект) [w:] Varietäten im Slavischen. Субстандартные варианты славянских языков, pod red. A. Biericha, Frankfurt Am Main 2009, s. 217-233. Współautorstwo: M. Chmelewskij.

6. Czorniji browy, kariji oczi... Folklor a stereotypowy portret Ukraińców [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9, Ciało, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011, s. 497-507.

7. Rola tradycji etnicznej w kształtowaniu tożsamości ukraińskiej (w ujęciu Jewhena Małaniuka), „Roczniki Humanistyczne” tom LIX, 2011, s. 173-185.

8. „Ludzie potrzebują nie tylko skrzydeł, ale także korzeni” (współczesna publicystyka ukraińska o globalizacji i folkloryzmie), „Kultura-Historia-Globalizacja” nr 12, 2012, s. 247 – 260.

9. „Приспаний народ”. Українська національна рефлексія в ХІХ–ХХ ст [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich VII, pod. red. M. Bukwalta, T. Klimowicza, E. Komisaruk, M. Maciołek, S. Wójtowicz, „Slavica Wratislaviensia” CLV, Wrocław 2012, s. 317 - 327.

10. Фольклорна традиція і модернізація української культури (на матеріалі сучасної публіцистики) [w:] Компаративні дослідження слов’янських мов і література. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського, pod red. О.Л. Паламарчук, Київ 2013, s. 325-335.

11. Czy ślepcy widzą lepiej? Motywy ślepoty i nadprzyrodzonego postrzegania w twórczości ukraińskich romantyków [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11, Zmysły 2, pod. red. M. Filipek, I. Gwóźdź-Szewczenko, J. Kuli, A. Paszkiewicz, J. Skowron, „Slavica Wratislaviensia” CLXI, Wrocław 2015, s. 137-147.

12. Ми всі вийшли з села, але з нас не вийшло село. „Miasto” contra „wieś” w walce o kształt tożsamości ukraińskiej [w:] Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku, pod. red. K. Glinianowicz, K. Kotyńskiej, Kraków 2015, s. 40-50.

13. Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2013 „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 3/2015: Elity w krajach Europy środkowej i wschodniej po roku 1989, pod red. D. Żygadło-Czopnik, s. 109-122.

14. Geopoetycki głos krajobrazu postkolonialnego. Obraz miejsca autobiograficznego w twórczości Tarasa Prochaśki, [w:] "Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia"  6/2017:  Trauma kulturowa jako palimpsest: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów,  red. nauk. D. Kołodziejczyk, M. Świetlicki, s. 269 – 279.

15. Naprzód do przeszłości? Wieś jako obiekt lęku w ukraińskiej i rosyjskiej dystopii, [w:] Obce/swoje II. Miasto i wieś w kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy, pod red. K. Glinianowicz, K. Kotyńskiej, Kraków 2017, s. 139-149.

16. Zrozumieć siebie samych i innych. Ludzki wymiar historii w książce „Odwaga i strach” Oli Hnatiuk, „Studia Ukrainica Posnaniensia” 2017, nr 5, s. 349-356.

17. Czy naród jest jak wino — im starszy tym lepszy? (Od)tworzenie genealogii narodu a strategie narodotwórcze, „Slavica Wratislaviensia” CLXIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, red. M. Borowski, M. Bukwalt, E. Komisaruk, K. Woźniak, S.Wójtowicz, R. Změlík, Wrocław 2016, s. 415-427.

18. Wojna w dystopii – dystopia jako antywojna (na materiale powieści Kaharłyk Ołeha Szynkarenki), „Slavia Occidentalis” 2016, nr 2, Poznań 2017, s. 95-107.

19. Symfonia lęków rozpisana na piątkę aktorów. Homo metuens w dramacie „Detalizacja” Dmytra Ternowego, [w:] Anatomia strachu. Strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, pod red. B. Bodzioch-Bryły, L. Dorak-Wojakowskiej, Kraków 2017, s. 287-298.

20. Questions about Solidarity in the Dystopian World (inspired by Dmytro Ternovyi's High Resolution), “Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching” 15/3, Dystopia and Solidarity, pod red. A. Blaima, Gdańsk 2018, s. 119-134.

21. Польсько-український діалог у жанрі "розмов", „SLAVIA, časopis pro slovanskou filologii” rocznik 88, zeszyt 2, Praha 2019, s. 134-145.

22. Chronos contra Tanatos w postapokaliptycznym świecie (na materiale powieści „Kyś” Tatiany Tołstoj i „Kaharłyk” Ołeha Szynkarenki),  „Slavica Wratislaviensia” CLXVIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13, Tanatos 2, pod red. E. Tyszkowskiej-Kasprzak, Wrocław 2019, s. 185-196.


 
Recenzje:

1. Parémie národů slovanských, Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11.2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho „Mudrosloví, Ostrava 2003, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s. 146-150.

2. Богдан Сокіл, Книга для читання з української мови: для студентів іноземців. Книга 2, „Мандрівець”, Тернопіль 2012, “Slavica Wratislaviensia”160, 2015, red. nauk. A. Paszkiewicz, s. 137 -138.

3. Ольга Барабаш-Ревак, Мовний образ парубка в українських фольклорних і етно-графічних текстах, Львів: Ла „Піраміда”, 2013, с. 364, „Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” 2015, nr 1, s. 343-344.


 
Prace translatoryczne:

1. Олeксандр Кравченко, Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy , „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”: Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna, 2013, nr 1.

2. Олександр Пронкевич, Ukraińska rekonkwista: „archeologia” pewnego hasła, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”: Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, nr 2, 2014, s. 175 – 188.

3. Władimir Rafiejenko, Demon Kartezjusza, przełożyły Jadwiga Skowron, Anna Ursulenko, „Odra” 2015, nr 7-8, s. 65-69.

4. Wiktor Szenderowicz, Dziesięć minut w celi obłędu, przełożyły Anna Ursulenko, Yana Karpenko, „Odra” 2017, nr 6, s. 63-69.

5. Pawło Korobczuk, Uszy prababci; Julija Kruczak, Jak Gosia piecze ciasto; Julija Stachiwska, Cichy cmentarz [w:] Listy z Ukrainy. Antologia poezji, Wydawnictwo: Rada Artystyczna "Dialog", 2016, s. 219-221, 259, 416.

6. Alexej Sevruk, Podziemna rzeka, http://fundacja-karpowicz.org/alexej-sevruk-podziemna-rzeka/

7. Beso Chwedelidze, Trzynasta łata, przełożyła Anna Ursulenko, „eleWator” 2018, nr 1, s. 116-121.

8. Tamta Melaszwili, Wyliczanka, przełożyła Anna Ursulenko, „Metafora” 2019, nr 26, s. 41-46.


 
Prace redakcyjne:

Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, pod red. A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wrocław 2011.


 
Noty i komunikaty:

Kultura Słowian Wschodnich w perspektywie historii, „Slavica Wratislaviensia” CXXXI, 2004, s 153-154. Współautorstwo: J. Wołczuk.


 
Udział w radach naukowych:

Członek Rady naukowej serii naukowej Scientiarum Primitiae


 
Wywiady dla czasopisma naukowego:

1. „Swój wśród obcych, obcy wśród swoich?” Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie na temat rosyjskojęzycznej literatury ukraińskiej po 1991 roku. Rozmowę przeprowadziły: Agnieszka Matusiak i Anna Ursulenko (tłumaczenie z języka ukraińskiego i rosyjskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 167-174.

2. Donbas — moja miłość. Serhij Żadan, Władimir Rafiejenko i Jurij Wołodarski w rozmowie z Agnieszką Matusiak i Anną Ursulenko opowiadają, za co i dlaczego kochają wschód (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Anna Ursulenko), „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” 4/2016: Pokolenie – tożsamość – transformacja. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko, pod red. A. Matusiak, Wrocław, s. 147-156.

Wydział Filologiczny