Rekrutacja: Asysta Międzykulturowa - Dzieci Ukraińskojęzyczne

Rekrutacja 2023/2024

Zasady naboru: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie wymaganych dokumentów we wskazanym czasie. Na studia mogą zostać przyjęci absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wszystkich profili.

UWAGA!

Cudzoziemcy rekrutują się na podstawie przepisów obowiązujących na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nie jest wymagane przedstawienie państwowego certyfikatu czy zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego. 

Jednakże ostateczna decyzja o przyjęciu na studia cudzoziemca nieposiadającego certyfikatu uzależniona będzie od wyników rozmowy kwalifikacyjnej (na tematy ogólne) określającej jego stopień znajomości języka polskiego.

 

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci posiadający:

- zezwolenie na pobyt stały;

- Kartę Polaka; 

- świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty; 

- dyplom ukończenia studiów wyższych w polskim języku wykładowym.

 

Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

4.10.2023 r., godz. 10.00, IFS, ul. Pocztowa 9, sala 107

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA

Termin rejestracji internetowej: 1.06-26.09.2023 r.

Termin składania dokumentów: 28.09-04.10.2023

Harmonogram składania dokumentów:

28.09.23 godz. 9.00-13.00

29.09.23 godz. 13.00-17.00

2.10.23 godz. 9.00-13.00

3.10.23 godz. 13.00-17.00

4.10.23 godz. 9.00-13.00

 

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Pedagogiki

ul. Dawida 1, gab 48d

50-527 Wrocław

lub pocztą z dopiskiem „AMDU” (decyduje data stempla pocztowego)