Barabasz-Rewak Olga

dr Olga Barabasz-Rewak

 
 

 

 

 

E-mail:

olga.barabasz-rewak [na] uwr.edu.pl

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Od 10 lat zajmuje się działalnością badawczo-dydaktyczną w Zakładzie Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr. Ma doświadczenie w pracy w zakresie nauczania języka ukraińskiego jako obcego. Autorka, współredaktorka publikacji z zakresu szeroko rozumianej filologii ukraińskiej oraz metodyki nauczania języków obcych z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Współorganizatorka ukrainistycznych i słowianoznawczych konferencji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Uczestniczka konferencji oraz seminariów międzynarodowych poświęconych językowi ukraińskiemu jako obcemu. Organizatorka online projektów w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do badań ukrainistycznych. Aktywność naukowa jest połączona z działaniami praktycznymi w środowisku uniwersyteckim (nauczanie studentów języka ukraińskiego jako obcego na kierunku „Filologia ukraińska” oraz koordynowanie prac Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów UWr, 2021-2022) oraz lokalnym (współpraca z placówkami działającymi na rzecz dzieci z ukraińskiej mniejszości narodowej).

Cichy Ireneusz

dr Ireneusz Cichy

 
 

 

 

 

E-mail:

ireneusz.cichy [na[ awf.wroc.pl

 Adiunkt w AWF we Wrocławiu, instruktor koszykówki, instruktor badmintona, instruktor odnowy biologicznej, instruktor kulturystyki; zainteresowania i działania eksperckie w zakresie: zespołowe gry sportowe, wykorzystanie piłek edukacyjnych EDUball w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego z zakresu zespołowych gier sportowych i piłek edukacyjnych EDUball, nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe: rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami badawczymi tj. Test 2HAND Wiedeńskiego Systemu Testów, Test Spostrzegania Peryferyjnego PP Wiedeńskiego Systemu Testów, Smart Speed System, TGMD 2. Koordynator Programu "Mały Mistrz" i "Sprawny Dolnoślązaczek" w zakresie zespołowych gier sportowych i wykorzystania piłek edukacyjnych EDUball. Nagroda zespołowa (Cichy, Rokita, Rzepa) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne, obejmujące innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z piłkami edukacyjnymi EDUball i nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Janik Agnieszka

dr Agnieszka Janik

 
 

 

 

 

E-mail:

agnieszka.janik [na] uwr.edu.pl

 Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Od ponad 8 lat zajmuje się działalnością badawczo-dydaktyczną w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pracą edukacyjną z dziećmi pochodzącymi ze zróżnicowanych środowisk kulturowych. Posiada doświadczenie w pracy w nauczaniu początkowym w polskim systemie publicznym i alternatywnym oraz brytyjskiej szkole podstawowej. Obecnie adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz nauczycielka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w szkole podstawowej we Wrocławiu. Realizowała szereg grantów badawczych i projektów edukacyjnych poświęconych edukacji międzykulturowej, przestrzeniom życia i zabawy dzieci oraz edukacji alternatywnej. Jest kierowniczką projektu edukacyjno-pomocowego skierowanego do rodzin migrantów i uchodźców wojennych: „Wroclaw city mosaic- supporting migrant families” (fundusze U. S. Embassy and Consulate in Poland). Prowadziła ewaluację międzynarodowego projektu badawczego w wielokulturowym środowisku Brave Kids: „Training of Brave Kids Artistic Instructors with a practical guide. Brave Kids Experience and Knowledge of V4 countries” (Fundusz Wyszehradzki, Programu Creative Europe 2018/2019). Prowadziła szkolenia dla nauczycieli w ramach Konferencji: „Spotkanie z Innym jako wyzwanie edukacyjne” oraz „Uczeń obcojęzyczny w szkole – szukamy rozwiązań!” zorganizowanych przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jędrzejowska Agnieszka

dr Agnieszka Jędrzejowska

 
 

 

 

 

E-mail:

agnieszka.jedrzejowska [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w IP, Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, doktor społecznych w dziedzinie pedagogiki, posiada kierunkowe wykształcenie w kierunku pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenia w zakresie wspierania rozwoju dzieci z trudnościami w rozwoju, np. Snoezelen, Komunikacja alternatywna i wspomagająca, Diagnoza dzieci w spektrum autyzm wg Profilu Schoplera. Pracuje również jako pedagog specjalny, prowadząc zajęcia z Wczesnego Wspomagania rozwoju, w przedszkolu integracyjnym, gdzie uczęszczają również dzieci z Ukrainy. Przykładowe publikacje: Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych: skrypt do przedmiotu. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020. Samotność dziecka w grupie - lęk jako klatka/ W: Edukacja Wczesnoszkolna. Zeszyty Kieleckie. - 2018/2019, nr 2, s. 44-52; Tutoring rówieśniczy szansą na rozwijanie empatii u dzieci w grupach integracyjnych/ W: Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing. - T. 19 (3/2018), s. 189-198, Dostęp: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115865.  Obecnie wraz ze Stowarzyszeniem Różowe Okulary realizuje projekt Możesz być po naszej stronie: prelekcje w Szkołach Podstawowych, o tematyce tolerancji i akceptacji osób, a zwłaszcza dzieci ze SPE, w tym niepełnosprawnościami.

Jóźwikiewicz Przemysław

dr hab. Przemysław Jóźwikiewicz, prof. UWr

 
 

 

 

 

E-mail:

przemyslaw.jozwikiewicz [na] uwr.edu.pl

 Kierownik Zakładu Ukrainistyki IFS UWr, dr hab. w dziedzinie językoznawstwa, prof. UWr. Dydaktyk z ponad 20-letnim stażem. Autor dwóch monografii naukowych, ok. 70 artykułów i rozdziałów, tłumaczeń, redaktor kilku monografii zbiorowych. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, terminoznawstwo (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii informatycznej i mykologicznej), morfologia i składnia języka ukraińskiego, translatoryka (w tym przekład audiowizualny), zagadnienia polityki językowej. Członek rad i komitetów redakcyjnych wielu czasopism slawistycznych i ukrainistycznych. Członek Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN, Oddział w Lublinie. Wydziałowy egzaminator z jęz. ukraińskiego (postępowania doktorskie), członek Wydziałowej Komisji ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich w zakresie językoznawstwa (komisja językoznawcza J1), członek Komisji Nostryfikacyjnej WF UWr. Ale także zapalony stolarz, grzybiarz, ogrodnik, majsterkowicz, akwarysta, modelarz, scrabblista, kinoman, turysta, kibic. Współwłaściciel owczarka szkockiego i dwóch dachowców.

Kondracka-Szala Marta

dr Marta Kondracka-Szala

 
 

 

 

 

E-mail:

marta.kondracka-szala [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w IP UWr, p/o Kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, muzyk, nauczyciel mianowany edukacji przedszkolnej (praca w przedszkolu do 2014 roku), autorka licznych publikacji naukowych i metodycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu pedagogiki przedszkolnej, edukacji muzycznej oraz edukacji dla przedsiębiorczości. Kierownik grantu badawczego „Miniatura” NCN dotyczącego muzyki popularnej w edukacji dzieci oraz udział w wielu innych projektach badawczych i edukacyjnych (m.in.: włączenie Instytutu Pedagogiki UWr do Programu „NVC w szkole” w ramach Projektu Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, stworzenie pracowni artystycznej – muzycznej, w ramach grantu ze Zintegrowanego Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2019-2023; współorganizacja w 2022 roku wraz z prof. Andreą Noel Projektu praktyczno-badawczego wspierającego dzieci ukraińskie, polskie i polskich nauczycieli przedszkoli i szkół w sytuacji wzmożonej migracji wojennej), aktywny udział w zagranicznych i krajowych Konferencjach i Seminariach Naukowych, również o tematyce edukacji międzykulturowej, sytuacji dzieci z doświadczeniem migracji itd, nieustanne doskonalenie własnych kompetencji metodycznych – udział w seminariach, szkoleniach i warsztatach (np.: psychopedagogiczne aspekty wsparcia dzieci i dorosłych z doświadczeniem migracji, zapobieganie wykluczeniu społecznemu). Współpracuje z naukowcami z UA i USA w zakresie edukacji muzycznej, muzyki i dobrostanu dzieci oraz dobrych praktyk w doskonalenia form współpracy nauczycieli z rodzicami.

Kosior Aleksandra

Aleksandra Kosior

 
 

 

 

 

E-mail:

xxx [na] xxx

 Absolwentka filologii polskiej z terapią pedagogiczną oraz filologii ukraińskiej. Wieloletnia nauczycielka języka polskiego oraz języka polskiego jako obcego, asystentka międzykulturowa z ramienia Fundacji Ukraina (2018-2022) oraz tłumaczka. Współautorka "Pakietu startowego", czyli przewodnika o szkole dla dzieci obcojęzycznych oraz ich rodziców. Prowadząca zajęcia podczas Szkoły Asystentów Międzykulturowych (fundacja Kalejdoskop Kultur - 2020) oraz pakietu "Ukraińskie dzieci w polskiej szkole" (Vulcan sp. z o.o. - 2022). Obecnie zajmuje się projektami edukacyjnymi w ramach zespołu Dialogu Międzykulturowego WCRS.

Krajewska Jadwiga

dr Jadwiga Krajewska

 
 

 

 

 

E-mail:

jadwiga.skowron [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki IFS UWr, gdzie wykłada praktyczne i teoretyczne przedmioty zw. z przekładem, a także język i literaturę ukraińską. Autorka monografii Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym oraz szeregu artykułów poświęconych literaturze ukraińskiej i przekładowi literackiemu. Przez kilka lat kierowała sceną literacką na SLOT art festiwalu. Autorka wierszy i opowiadań, zwyciężczyni XX Turnieju Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka.

Lipińska-Lokś Jolanta

dr Jolanta Lipińska-Lokś

 
 

 

 

 

E-mail:

jolanta.lipinska-loks [na] uwr.edu.pl

 Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog opiekuńczy i specjalny, adiunkt w Zakładzie Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego. W działalności naukowej podejmuje wątki niepełnosprawności ludzkiej, społecznej integracji osób (szczególnie dzieci) z niepełnosprawnością. Autorka, współautorka, współredaktorka licznych publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki specjalnej. Nieobca jest jej także problematyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Brała udział w licznych projektach badawczych i edukacyjnych. Organizowała i współorganizowała konferencje o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Posiada liczne publikacje dotyczące uczniów z niepełnosprawnoścami (ze SPE), ich funkcjonowania, problemów, diagnozowania, „dostosowanego” nauczania, włączania i integrowania w grupie rówieśników w środowisku szkolnym. Jej aktywność naukowa wpisuje się w działania praktyczne w środowisku lokalnym, gdzie współpracuje z placówkami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym oraz na rzecz rodzin tych dzieci i ich wspierania oraz osób zagrożonych niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym.

Liszewska Natalia

dr Natalia Liszewska

 
 

 

 

 

E-mail:

nliszewska1 [na] swps.edu.pl

 Instytut Terapii Poznawczo Behawioralnej, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, doktor psychologii, wykładowczyni Uniwersytetu SWPS, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (cert. nr 527), interwentka kryzysowa, certyfikowana specjalistka przeciwdziałania przemocy. Założycielka Instytutu Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Kierowniczka studiów podyplomowych Kryzys i Interwencja Kryzysowa na Uniwersytecie SWPS. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i par oraz interwencję kryzysową. Obecnie w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku oraz w trakcie kursu Superwizora Dydaktyka PTTPB w Akademii Motywacji i Edukacji.

Maciak Paulina

mgr Paulina Maciak

 
 

 

 

 

E-mail:

xxx [na] xxx

 Koordynatorka miejskiego Punktu informacji dla migrantów i uchodźców WroMigrant oraz członkini Zespołu Dialogu Międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, gdzie pracowała także jako konsultantka międzykulturowa. Od lutego 2022 odpowiedzialna za koordynację działań informacyjnych skierowanych do uchodźców z Ukrainy w Przejściu Dialogu. Jako asystentka rodzin romskich współpracowała z Fundacją Dom Pokoju w Programie na rzecz Romów i Romni rumuńskich - mieszkańców Wrocławia. Ukończyła kurs “Migration and Local Authorities” organizowany przez The Hague Academy for Local Governance. Międzykulturowe doświadczenia zdobywała m.in. w Niemczech, Holandii, Gwatemali i Kolumbii. Studiowała teatrologię i filologię germańską. 

Mironiuk Alicja

dr Alicja Mironiuk

 
 

 

 

 

E-mail:

alicja.mironiuk [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk społecznych/pedagogika, nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego, nauczyciel języka angielskiego, animator, oligofrenopedagog i wykładowca akademicki. Na co dzień pracuje w przedszkolu z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzi zajęcia z zakresu metodyki edukacji przedszkolnej dla słuchaczy studiów pedagogicznych. Prowadzi zajęcia z dziećmi w różnych grupach wiekowych w języku polskim i angielskim. W swojej pracy czerpie z metodyki twórczości, poszukując aktywizujących i innowacyjnych pomysłów na zajęcia. Do jej zainteresowań zawodowych można zaliczyć edukację matematyczną, twórczą, gamifikację oraz wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Autorka artykułów i monografii naukowych, publikacji metodycznych w czasopismach pedagogicznych oraz książki z propozycjami zabaw w przedszkolu na cztery pory roku (Oficyna MM). Autorka ocen metodycznych ogólnopolskiego programu badawczego Mali Wielcy Odkrywcy. Współautorka publikacji metodycznych i pakietu edukacyjnego „Supersmyki” (Wydawnictwo MAC).

Owczarenko Olha

dr Olha Owczarenko

 
 

 

 

 

E-mail:

xxx [na] xxx

 Absolwentka psychologii, specjalizacja – psychologia społeczna (Czerkaski Uniwersytet Narodowy im. B. Chmielnickiego), doktor psychologii, specjalność - psychologia pedagogiczna (Uniwersytet Kijowski im. B. Hrinczenki). Ponad 10 lat (2007-2019) zajmowała się działalnością dydaktyczną w Uniwersytecie Czerkaskim na kierunku "Psychologia". Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć zarówno teoretycznych jak i praktycznych. Jest autorem publikacji naukowych o tematyce psychologicznej.

Od 2019 po 2022 pracowała jako lektor w Instytucie Kształcenia Podyplomowego z nauczycielami szkolnymi. Jest certyfikowanym trenerem nauczycieli. Była organizatorem różnych wydarzeń i projektów naukowych, w szczególności w formacie online. W Instytucie prowadziła wsparcie psychologiczne dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Od 2022 pracuje w Fundacji "Kalejdoskop Kultur" jako koordynator psychologów. Zajmuje się również interwencjami kryzysowymi, pracuje jako trener, psycholog i psychotraumatolog.

Jestem członkiem Komisji Redakcyjnej polsko-ukraińskiego Słownika Wyrazów Ratujących Życie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

Pilarska Justyna

dr hab. Justyna Pilarska

 
 

 

 

 

E-mail:

xxx [na] xxx

 Absolwentka pedagogiki (Uniwersytet Wrocławski) i podyplomowych studiów miejskich (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie), pedagożka międzykulturowa. Od 2012 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, a od niemal 20 lat prowadzi badania terenowe z dziedziny nauk społecznych i wielokulturowości. Zajmuje się pedagogiką społeczną i edukacją międzykulturową, szczególnie problematyką kształtowania tożsamości oraz zagadnieniami związanymi z pograniczem kulturowym, komunikacją międzykulturową, studiami miejskimi i zróżnicowaniem wyznaniowym. Bośnia i Hercegowina, a zwłaszcza Sarajewo, to obszar jej zainteresowań badawczych i drugi dom (z wyboru). Nieustannie inspirują ją miasta i ich architektoniczno-edukacyjne opowieści. Dyplomowana tłumaczka języka angielskiego. Miłośniczka podróży, kultury japońskiej, kotów i jogi. 

Rysicz-Szafraniec Julia

dr Julia Rysicz-Szafraniec

 
 

 

 

 

E-mail:

julia.rysicz-szafraniec [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), absolwentka filologii ukraińskiej (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy w Ukrainie). Prowadzi naukę języka ukraińskiego od ponad 20 lat, ma doświadczenie nauczania w szkole i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w grupach różnowiekowych. Do jej zainteresowań naukowych należą pytania socjolingwistyki i translatoryki, w szczególności odmiana językową surżyk i jego postrzeganie w ukraińskim społeczeństwie, współczesny ukraiński slang, jak również kwestie glottodydaktyczne z uwzględnieniem praktyk translatorskich. Miłośniczka literatury ukraińskiej, kina oraz muzyki, pasjonatka podróży i pracy z ludźmi. 

Świetlicki Mateusz

dr Mateusz Świetlicki

 
 

 

 

 

E-mail:

mateusz.swietlicki [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej i kierownik Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej przy Instytucie Filologii Angielskiej (UWr). Współzałożyciel i członek rady programowej Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (Wydział Filologiczny, UWr). Anglista i ukrainista. Jego zainteresowania naukowe obejmują amerykańską, ukraińską i kanadyjską literaturę dziecięcą i młodzieżową (szczególnie twórczość ukraińskiej i polskiej diaspory), studia nad pamięcią, kulturę popularną, jak również historię i kulturę USA i Kanady (w tym problematykę imigracji z Europy Środkowej i Wschodniej). Autor ponad sześćdziesięciu prac naukowych napisanych w kilku językach, w tym monografii Next-Generation Memory and Ukrainian Canadian Children’s Historical Fiction: The Seeds of Memory (Routledge 2023). Stypendysta Fulbrighta (UIC at Chicago), Fundacji Kościuszkowskiej (University of Florida), Uniwersytetu Harvarda, University of Toronto, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina) i Międzynarodowej Biblioteki Młodzieżowej w Monachium. Od 2022 prowadzi warsztaty dla kanadyjskich i amerykańskich nauczycieli poświęcone literaturze dziecięcej i młodzieżowej o tematyce Hołodomoru (Wielkiego Głodu). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa. Juror w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY (2021). W roku 2022 był odpowiedzialny za sekcję ukraińską prestiżowego katalogu najlepszych książek dziecięcych i młodzieżowych White Ravens, wydawanym przez Międzynarodową Bibliotekę Młodzieżową w Monachium.

Ursulenko Anna

dr Anna Ursulenko

 
 

 

 

 

E-mail:

anna.ursulenko [na] uwr.edu.pl

 Absolwentka filologii ukraińskiej, czeskiej i rosyjskiej (Uniwersytet Wrocławski), w ramach studiów ukończyła również Studium Przygotowania Pedagogicznego (UWr). Od 2009 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka monografii Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej. Na materiale publicystyki społeczno-kulturalnej z lat 1991-2004 (Wrocław, 2014).  Aktualnie w centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się szerokie spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem gatunku utopii (eutopii, antyutopii, dystopii) w literaturach Europy Środkowo-Wschodniej. Na swoim koncie posiada przekłady literackie z języka ukraińskiego, rosyjskiego i czeskiego. Jako tłumaczka i moderatorka współpracowała m.in. z Festiwalem Literackim Miesiąc Spotkań Autorskich (2015-2017), Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016, Międzynarodowym Festiwalem Poezji Silesius 2022. Od 2019 roku jest kuratorką cyklu filmowego „KinoUkraina w kiniec DCF”

Wójtowicz-Marszał Sylwia

dr Sylwia Wójtowicz-Marszał

 
 

 

 

 

E-mail:

sylwia.wojtowicz [na] uwr.edu.pl

 Adiunkt w Zakładzie Ukrainistyki w IFS UWr, zastępca dyrektora IFS ds. dydaktyki, literaturoznawczyni. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa uzyskała na podstawie dysertacji pt. Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki. Horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych. Swoje zainteresowania badawcze z zakresu literaturoznawstwa ukraińskiego łączy z zagadnieniami, które koncentrują się wokół historii i kultury Ukrainy oraz polsko-ukraińskich interferencji kulturowych i relacji społeczno-politycznych końca XIX – pierwszej połowy XX wieku. Podstawowym materiałem badawczym jest dla niej przede wszystkim literatura niefikcjonalna w postaci ego-dokumentów: wspomnień, pamiętników oraz korespondencji (zarówno osobistej, jak i oficjalnej). Jest autorką publikacji naukowych m.in. na temat korespondencji metropolity greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego (1865-1944), a także opracowań wyborów historycznych źródeł ego-dokumentalnych i artykułów naukowych, które odnoszą się m.in. do kwestii ukraińskiej w II RP. Aktualnie kończy realizację projektu badawczego (w ramach programu IDUB), który przewiduje opublikowanie książki Miłeny Rudnyckiej pt. Ukraina Zachodnia pod okupacją bolszewicką (wybór tekstów świadków historii z pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa i okolic w latach 1939-1941) we własnym opracowaniu naukowym oraz tłumaczeniu z języka ukraińskiego na język polski. Prowadzi zajęcia z literatury, historii i kultury Ukrainy różnych okresów dla studentów filologii ukraińskiej. Jest opiekunką Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów, w ramach którego cyklicznie organizowana jest ukrainistyczna międzynarodowa konferencja naukowa młodych badaczy pt. „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”.